Załaduj kalendarz
2012-08-07

„Potrzeby małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji”

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej rozpoczął nowe badanie wśród małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej.                                                                                                                                                                            

Badanie skierowane jest do wszystkich instytucji pomocy i integracji społecznej (w rozumieniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) w województwie małopolskim. Jego celem jest rozpoznanie potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr wspomnianych instytucji. Wyniki badania pozwolą na dostosowanie oferty szkoleniowej do oczekiwań beneficjentów projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W efekcie zakres i tematyka proponowanego doskonalenia zawodowego przyczynią się do dalszego rozwoju małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej.

Więcej informacji na temat badania oraz kwestionariusz ankiety do pobrania znajdują się w serwisie internetowym Obserwatorium Polityki Społecznej. Zachęcamy osoby kierujące wspomnianymi wyżej instytucjami do wypełnienia kwestionariusza.


* Ze względu na fakt, iż kwestionariusz był rozsyłany również pocztą elektroniczną, przed jego wypełnieniem prosimy upewnić się, czy w Państwa jednostce/organizacji nie wzięto już udziału w badaniu.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl