Załaduj kalendarz
2010-07-20

Bezpłatne studia podyplomowe dla kadr jednostek pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej podległej MPiPS  ogłasza nabór do projektu 1.45 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich "Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych" , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej podległej MPiPS  ogłasza nabór do projektu 1.45 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

W studiach podyplomowych mogą brać udział osoby, które nie brały udziału w pierwszej edycji studiów.   W ramach projektu na studia podyplomowe mogą być kierowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich, zatrudnione w następujących instytucjach:
-    regionalny ośrodek polityki społecznej;
-    powiatowe centrum pomocy rodzinie;
-    ośrodek pomocy społecznej;
-    wydział polityki społecznej urzędu wojewódzkiego;
-    dom pomocy społecznej
-    placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego;
-    placówka opiekuńczo wychowawcza;
-    ośrodek adopcyjno-opiekuńczy;
-    centrum integracji społecznej;
-    ośrodek wsparcia (środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych, klub samopomocy);
-    ośrodek interwencji kryzysowej.


Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe odbywać się mogą na następujących kierunkach:

    Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej   i Organizacja pomocy społecznej;
    Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
    Zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
    Organizacja i zarządzanie;
    Zarządzanie polityką społeczną;
    Zarządzanie gospodarką społeczną;
    Zarządzanie i marketing;
    Ekonomia społeczna;
    Zarządzanie funduszami europejskimi;

Kandydatów na studia prosimy o wskazanie preferowanego kierunku studiów. Ostateczny wybór uczelni (wykonawcy usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych), realizowany będzie przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Studia rozpoczną się w październiku/listopadzie 2010r. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów i o miejscach przeprowadzenia zajęć dydaktycznych informować będą uczestników studiów wybrane uczelnie. Studia trwają 2 semestry.

Studia odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota – niedziela).

Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieć zapewnione – poza usługą edukacyjną na wybranym kierunku studiów – niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, wyżywienie, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów dojazdu do 100 zł za zjazd.

Uczelnie, przyjmując kandydata na studia będą wymagać przedłożenia następujących dokumentów: dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, kopii dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji.

Warunkiem zaliczenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań (obecność i udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminów), określonych w planie studiów.

Więcej informacji dotyczących organizacji studiów zamieszczonych jest w dołączonym pliku PDF.


Zgłaszanie kandydatów

Warunkiem koniecznym przyjęcia pracownika na studia jest zgoda jego bezpośredniego przełożonego, zwracamy się więc z prośbą do Dyrektorów/Kierowników wymienionych wyżej placówek o zgłoszenie kandydatów na studia podyplomowe w ramach projektu, za pomocą wypełnionej Karty Zgłoszenia.

Z każdej Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej oraz Wydziału Polityki Społecznej  i ROPS z terenu małopolski, na studia podyplomowe zakwalifikowany zostanie przynajmniej jeden kandydat, wpisany na Karcie Zgłoszenia pod numerem 1. Pozostali kandydaci z poszczególnych instytucji (od numeru 2 na Karcie Zgłoszenia) będą mogły skorzystać ze studiów podyplomowych w ramach projektu, pod warunkiem, iż będą wolne miejsca w ramach limitu.

Wyboru pracowników prosimy dokonywać w oparciu o takie kryteria jak: zajmowane stanowisko (preferencje dla kadry kierowniczej), jakość pracy, stałość stosunku pracy (sugerujemy kierowanie na studia osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony). Prosimy o wybranie i wpisanie pod numerem 1 w Karcie Zgłoszenia pracownika gwarantującego w największym stopniu ukończenie studiów. Bardzo prosimy o przemyślenie decyzji o rozpoczęciu studiów jak również o wyborze kierunku. Rozważana jest bowiem możliwość zapisania w umowach między uczestnikiem a uczelniami zobowiązania do zwrotu kosztów studiów przez uczestnika projektu, w przypadku ich nieukończenia.

Wypełnione Karty Zgłoszenia proszę wysyłać faksem pod numer 0-12 422-06-36 wew. 44 lub mailem na adres loleksiewicz@rops.krakow.pl i następnie oryginał pocztą na adres ROPS Kraków, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem Studia Podyplomowe – edycja II. Karty Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 sierpnia 2010.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Pan Łukasz Oleksiewicz pod numerem telefonu 0-12 639-14-61.

Pragniemy podkreślić, że ROPS w Krakowie zajmuje się jedynie rekrutacją Kandytów na studia i nie ma wpływu oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za dalszą procedurę postępowania w zakresie realizacji przeprowadzonego naboru.

Karta zgłoszenia
Informacja

 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl