Załaduj kalendarz
2012-11-30

„Czas na staż - czas na pracę!”- nowy projekt dla osób z niepełnosprawnością z terenu Krakowa.

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację do nowego projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Krakowa, którego głównym celem jest wzrost zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Pierwsza rekrutacja potrwa od 26 listopada do 14 grudnia 2012r.
Dla kogo projekt? Mogą w nim uczestniczyć osoby, które: - posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy w Krakowie; - zamieszkują na terenie miasta Krakowa.

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację do nowego projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Krakowa, którego głównym celem jest wzrost zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych.
Pierwsza rekrutacja potrwa  od 26 listopada do 14 grudnia 2012r.

Łącznie w projekcie weźmie udział 130 osób.

60% miejsc zarezerwowanych jest dla kobiet,
15% miejsc zarezerwowanych jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Co oferujemy?
Główna forma wsparcia w projekcie to płatne STAŻE
Zakłada się średnio 4 miesiące stażu dla każdego uczestnika. Staż w minimalnym zakresie będzie trwać 3 miesiące. Na koniec każdego stażu pracodawca wydaje opinię zawierająca informację
o zadaniach realizowanych podczas stażu przez uczestnika projektu i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu.
Stażystom przysługiwać będzie stypendium.

Podczas stażów uczestnikom projektu oferowane będą:
•    Zwrot kosztów dojazdu do miejsc stażowych
•    Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Inne, pomocnicze formy wsparcia w projekcie to:

1. Warsztaty – aktywne poszukiwanie pracy (zajęcia grupowe)
Warsztaty obejmować będą: techniki aktywnego poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą, zasady komunikacji.
Warsztaty prowadzone będą w grupach 13-osobowych, w wymiarze 25 godzin.
2. Poradnictwo psychologiczno-doradcze (indywidualne)
Spotkania ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, prawnik)w ramach tej formy wsparcia organizowane będą w odpowiedzi na zgłaszane bądź zdiagnozowane w IPD potrzeby uczestników projektu. W spotkaniach będą mogły brać udział osoby z otoczenia uczestników.
3. Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy rozpocznie się po pierwszej rekrutacji i trwać będzie aż do momentu znalezienia miejsc pracy uczestnikom ostatniej edycji rekrutacji.
Rekrutacja do projektu

Rekrutacja przeprowadzona będzie w 5 turach.
Pierwszy nabór odbędzie się w dniach 26 listopada – 14 grudnia 2012 r.
Planowane terminy kolejnych naborów: II i IV kwartał 2013 r., II i IV kwartał 2014 r.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne znajdujące się na stronie: www.czasnastaz.inbit.pl w zakładce Rekrutacja.
Konieczne jest złożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia z Grodzkiego Urzędu Pracy poświadczającego pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych.


Gdzie należy się zgłosić?

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.

ul. Szlak 8a/5
31-161 Kraków

poniedziałek - piątek : 10.00 - 16.00
tel. 12 617 18 91,  tel. 12 626 00 95

www.czasnastaz.inbit.pl
czasnastaz@inbit.pl

Drukuj
   System of a down - When angels deserve to die
   Logo EER
   Logo EPUAP
   Mapa dojazdu
   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

   30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
   tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
   e-mail: biuro@rops.krakow.pl