Załaduj kalendarz
2012-07-03

Doradztwo w zakresie przygotowania projektów systemowych OPS i PCPR na lata 2013-2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu przewidziano specjalistyczne doradztwo w zakresie przygotowania projektów systemowych OPS i PCPR na lata 2013 -2014 w formie indywidualnych i grupowych konsultacji. Beneficjentami naszego projektu są pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu pomocy społecznej. Doradztwem ma zostać objętych 201 jednostek OPS/PCPR, w podziale na pięć subregionów Małopolski.  Doradca we własnym zakresie ustala termin oraz miejsce spotkania. Konsultacje dla jednej jednostki mają trwać min 2 h. W ramach rozliczenia wykonawca składa wykaz jednostek, które korzystały z doradztwa wraz z formularzami indywidualnych konsultacji. Jednocześnie, aby usługa została uznana za prawidłowo zrealizowaną, 90% jednostek objętych wsparciem musi złożyć prawidłowo wypełnione wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

Zadaniem doradcy ds. przygotowania projektu będzie wsparcie Beneficjentów w pracy nad następującymi obszarami kluczowymi projektów:

Ø wskazanie logiki pracy nad projektem oraz dodatkowe wyjaśnienie zasad myślenia projektowego;
Ø pomoc w przeprowadzeniu diagnozy problemów kluczowych,
Ø pomoc w określeniu celu/ów projektu,
Ø pomoc w dookreśleniu grupy potencjalnych odbiorców działań w tworzonych projektach;
Ø pomoc w przypisaniu konkretnych działań do zdefiniowanych grup odbiorców pomocy;
Ø pomoc w zdefiniowaniu wskaźników rezultatu w projekcie;
Ø pomoc w konstruowaniu budżetu zgodnie z zasadami racjonalności i celowości wydatków, montaż finansowy;
Ø pomoc w stworzeniu racjonalnego harmonogramu działań w projekcie;
Ø pomoc w wypełnianiu wniosku w generatorze;
Ø monitoring zgodności zapisów we wniosku o dofinansowanie z obowiązującymi wytycznymi POKL oraz kryteriami dostępu.
 
Zasady pracy doradcy:
Ø Doradca nie przygotowuje projektu, nie wypełnia wniosku za Beneficjenta;
Ø Pomiędzy doradcą a beneficjentem funkcjonują zasady partnerskiej współpracy- doradca wspiera swoim doświadczeniem, wiedzą , inspiruje twórców projektu, wyjaśnia niejasności związane z przygotowaniem i realizacją projektu;
Ø Spotkania z doradcą odbywają się w miejscach ustalonych wspólnie
Formy wsparcia – konsultacje osobiste lub grupowe w miejscu ustalonym wspólnie z Beneficjentami.
Przewidywana liczba godzin doradztwa – 80 h (średnio w jednym subregionie), nieograniczony kontakt mailowy
i telefoniczny.
Okres realizacji – 15 lipiec – 15 sierpień 2012
Jednocześnie informuje, iż doradztwo może być realizowane wyłącznie samodzielnie przez personel projektu tj. „osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (…) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu.”
 
Doradztwo może być świadczone przez osoby, które udokumentują współpracę przy opracowaniu lub realizacji minimum 10 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.1 lub 7.1.2 POKL.- weryfikacja nastąpi przed podpisaniem umowy.
  
Ofertę na doradztwo można składać na wszystkie subregiony, jednocześnie informuję, że planujemy zatrudnienie 5 doradców – po jednym w każdym z subregionów. Nie przewidujemy więc możliwości świadczenia doradztwa przez jedną osobę na terenie dwóch lub większej liczby subregionów.  

Lista ośrodków w poszczególnych subregionach jest zamieszczona w załączniku.
  
Doradcy we własnym zakresie pokrywają koszt swojego dojazdu do beneficjentów.
 
 
Osoby zainteresowane współpracą w ramach prowadzenia usług doradczych powinny wypełnić załącznik nr 1 oraz przesłać informację na adres mailowy bgajewska@rops.krakow.pl
 
w terminie do dnia 6 lipca 2012
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt na powyższy adres mailowy.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl