Załaduj kalendarz
0000-00-00

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY Z RODZINĄ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników socjalnych do udziału w półrocznym kursie doskonalącym umiejętności niezbędne w pracy z rodziną.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników socjalnych do profesjonalnego działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcjami. Podczas 80 godzinnego modułu szkoleniowo-warsztatowego, uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny, umiejętności diagnozowania problemów oraz stosowania właściwej strategii pomocy, zarówno w wymiarze profilaktyki, jak i interwencji kryzysowej. Poznanie kompetencji różnych resortów, instytucji i organizacji oraz możliwości udzielania przez nie wsparcia stworzy szansę zacieśniania sieci współpracy na rzecz pomocy rodzinie. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zajęcia odbywać się będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, od czerwca do grudnia 2005 roku.

Oferta skierowana jest do pracowników pomocy społecznej, którzy pracują z rodzinami.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł od osoby.

Należność prosimy wpłacać do dnia 25.05.2005 roku na konto ROPS:

Kredyt Bank S. A. II o/Kraków 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres ROPS do dnia 25.05.2005. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs jest dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków Samorządu Województwa w ramach Małopolskiego Programu Polityki Prorodzinnej.

TEMATYKA ZAJĘć:

I. Wprowadzenie do problematyki rodziny – 8 godz.
• Rodzina jako system społeczny i grupa społeczna
• Fazy życia człowieka i etapy życia rodziny
• Rodzina jako instytucja – przepisy prawne regulujące funkcjonowanie rodziny (kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, kodeks pracy)
II. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny – 8 godz.
• Rodzaje zaburzeń (przemoc domowa, uzależnienia, niewydolność wychowawcza, dziecko z dysfunkcjami)
• Metody diagnozowania zaburzeń
III. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny – warsztat – 8 godz.
IV. Formy pomocy rodzinie – 8 godz.
• Poradnictwo
• Praca w środowisku
• Kontrakt socjalny
• Interwencja kryzysowa
• Mediacje
V. Praca z rodziną zastępczą – 8 godz.
• Problematyka zastępczego rodzicielstwa
• Potrzeby i problemy rodzin zastępczych
• Formy wsparcia
• Umiejętności pracy z rodziną zastępczą – warsztat
VI. Praca z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowaczej – 8 godz.
• Specyfika pracy w placówce
• Metody pracy z rodziną i dzieckiem w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem IPP
• Umiejętności pracy z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej – warsztat
VII. Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie – 6 godz.
• Pomoc Społeczna
• Edukacja
• Sądownictwo
• Policja
• Służba zdrowia
• Pomoc bezrobotnym
• Ochotnicze Hufce Pracy
• Organizacje Pozarządowe
VIII. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – warsztat – 8 godz.
IX. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – warsztat cd. – 8 godz.
X. Rola pracownika socjalnego w zakresie współpracy z rodzinami – 8 godz.
• Trening komunikacji interpersonalnej -warsztat
• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu- warsztat
XI. Spotkanie podsumowujące – 2 godz.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

TEMAT/TERMIN/CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do problematyki rodziny - 02.06 godz. 9:00 – 15:30
2. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny - część wprowadzajaca - 13.06 godz. 9:00 – 15:30
3. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny - warsztat - 23.06 godz. 9:00 – 15:30
4. Formy pomocy rodzinie - 06.09 godz. 9:00 – 15:30
5. Praca z rodziną zastępczą - 20.09 godz. 9:00 – 15:30
6. Praca z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowaczej - 29.09 godz. 9:00 – 15:30
7. Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie - 11.10 godz. 10:00 – 15:00
8. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie - 25.10 godz. 9:00 – 15:30
9. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie - 08.11 godz. 9:00 – 15:30
10. Rola pracownika socjalnego w zakresie współpracy z rodzinami - 29.11 godz. 9:00 – 15:30
11. Spotkanie podsumowujące - 08.12 godz. 10:00 – 12:00

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl