Załaduj kalendarz
2008-07-16

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Od 07 lipca br. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W dniu 7 lipca 2008r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie  zmieniające zapis w załączniku II, części II w sekcji T. POLSKA "jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (ustawa o świadczeniach rodzinnych)".
W związku z powyższym do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "becikowego" nie będą miały dłużej zastosowania przepisy rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71.
Osoby, których wnioski zostały złożone w ROPS w Krakowie nie tracą uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponieważ ich wnioski zostaną przesłane do właściwych miejscowo gmin.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl