Załaduj kalendarz
2014-08-08

Karta Dużej Rodziny - oferta dedykowana rodzinom wielodzietnym

W dniu 16 czerwca 2014 roku weszły w życie: uchwała Rady Ministrów z dnia 5 czerwca br. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja br. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

1)    promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

2)    promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

3)    umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,

4)    zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.


Podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z oferty dostępnej w ramach programu będzie Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny bez względu na dochód. Organem uprawnionym do przyznawania Karty jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Program realizowany ma być przez gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Beneficjenci Programu:
członkowie rodzin wielodzietnych, przez których rozumie się rodzica, w tym rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko. Za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę z trojgiem lub więcej dzieci.


Rola instytucji publicznych, prywatnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych:
Instytucje publiczne, prywatne i społeczne mogą uzyskać status Partnera w ramach programu dla rodzin wielodzietnych przez którego rozumie się instytucję, która przyznaje członkom rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia typu ulgi z tytułu korzystania z oferty tej instytucji.

W celu nabycia statusu Partnera, z czym wiąże się uprawnienie do włączenia oferty danej instytucji do programu, koniecznym jest zawarcie umowy z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwym miejscowo wojewodą (z którym właściwy minister zawarł porozumienie) lub organizacją pozarządową (której właściwy minister zlecił zawieranie umów). Umowę tę można zawrzeć samodzielnie lub za pośrednictwem samorządu województwa. Instytucje chcące skorzystać ze wsparcia samorządu województwa w procedurze przystępowania do programu powinny wypełnić pełnomocnictwo wg opracowanego wzoru.

W związku z powyżej opisanym programem oraz w celu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020, przewidującej skoncentrowanie polityki społecznej na wsparciu małopolskich rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie prowadzi nabór instytucji chcących zaangażować się we współtworzenie regionalnej oferty dedykowanej rodzinom wielodzietnym. Oznacza to, że instytucje, które przygotują własne propozycje ulg i uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych mogą zgłosić je do ROPS poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji na adres jmanka@rops.krakow.pl

W sytuacji pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, tel. (0 12) 422 06 36 wew. 21.

Szczegółowe informacje dotyczące programu rządowego dla rodzin wielodzietnych znajdują się na stronach internetowych https://rodzina.gov.pl oraz http://www.mpips.gov.pl 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl