Załaduj kalendarz
2017-05-12

Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza X Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „Rodzinne pozdrowienia z Małopolski”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, budowanie tożsamości regionalnej oraz popularyzacja przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Województwa Małopolskiego.


Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.


Tematem konkursu jest wykonanie projektu oryginalnej kartki pocztowej z Małopolski zawierającej tekst rodzinnych pozdrowień. Wizualizacja kartki powinna nawiązywać do kulturowego lub przyrodniczego dziedzictwa Małopolski.

Szczegółowy opis formy, w jakiej prace powinny być wykonane zawiera regulamin konkursu.


Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:

a)    indywidualna – przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka.

b)    rodzinna – przeznaczona dla rodziców zastępczych/adopcyjnych/ prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.


Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Rodzinne pozdrowienia z Małopolski") w terminie do dnia 26 maja 2017 r. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

a)    indywidualne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł

II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 500,00 zł

III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 400,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.


b)    rodzinne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 1.100,00 zł*

II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 900,00 zł*

III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy


*Organizator konkursu naliczy i odprowadzi 10%-wy podatek ryczałtowy od wartości nagrody.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12/422-06-36 w. 21.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl