Załaduj kalendarz
2015-11-05

Nabór dotyczący utworzenia mieszkań chronionych przy DPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej.
Celem naboru jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej.

Podmioty uprawnione do składania propozycji projektów

O dofinansowanie realizacji projektu w niniejszym naborze mogą ubiegać się instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego domy pomocy społecznej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedmiot dofinansowania

W ramach niniejszego naboru dofinansowanie obejmuje łącznie następujące formy wsparcia:

- Komponent I – poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej poprzez utworzenie mieszkania/-ń chronionego , w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji/ remontu, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług poprzez uruchomienie mieszkania chronionego.

- Komponent II – podnoszenie kwalifikacji personelu domu pomocy społecznej, głównie pracującego bezpośrednio z mieszkańcami DPS i mieszkania chronionego.

Finanse

Łączna kwota środków SPPW przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 166 866,93 złotych.

Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15%.

INFORMACJE O NABORZE PROPOZYCJI PROJEKTÓW

Termin składania propozycji projektów:

W ramach niniejszego naboru propozycje projektów przyjmowane będą w terminie od dnia 05.11.2015r. do dnia 19.11.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania propozycji projektów:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Piastowska 32, pok. 7 (I piętro) (kancelaria)

30-070 Kraków

Sposób składania propozycji projektów:

Propozycje projektów należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Propozycje projektów dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja naboru:

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w zakładce „Jak aplikować”:

http://www.sppw.rops.krakow.pl/konkurs-na-projekt-inwestycyjno-szkoleniowy/jak-aplikowac/

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl