Załaduj kalendarz
2008-05-16

Nabór na stanowisko: starszy referent ds. zabezpieczenia społecznego - miejsce pracy: Oświęcim (umowa na zastępstwo) - nr ref. ROPS/110-3/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko „starszy referent ds. zabezpieczenia społecznego”- miejsce pracy Oświęcim (umowa o pracę na zastępstwo) - nr ref. ROPS.110-3/08

Stanowisko starszy referent ds. zabezpieczenia społecznego do dnia 29.05.2008r.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie (preferowane wyższe),
• znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),

Wymagania dodatkowe:
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych,
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji 

• doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji,
•  współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,
• wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem procedury
o przyznanie świadczeń rodzinnych w jednym z państw UE.
Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 29.05.2008r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1593 ze zm.)                                                   
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.  

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl