Załaduj kalendarz
2009-10-23

Nabór projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Konkurs nr POKL/7.2.2/I09 został ogłoszony 16 lipca 2009 r. Kwota przeznaczona na konkurs w 2009 r. wynosi 7 000 000 PLN, przy czym minimalna wartość projektu to 1 000 000 PLN. Do 3 września 2009 r. wpłynęło do WUP Kraków 11 wniosków o dofinansowanie projektu. Obecnie trwa proces ich oceny, ale ze względu na niewielką ilość złożonych wniosków istnieje zagrożenie niewykorzystania kwoty przeznaczonej na wsparcie instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej.

W ramach Priorytetu VII podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno- zawodowej. Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów
i niewidomych, spółdzielnie socjalne), które łącząc cele społeczne z ekonomicznymi stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób doświadczających trudności związanych z wejściem
i utrzymaniem się na rynku pracy. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo- prawne. Wsparcie w ramach Priorytetu przeznaczone jest więc nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej.

 

 W Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej przewiduje się jeden typ operacji: wsparcie finansowe dla utworzenia i/lub funkcjonowania ( w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:
- usługi prawne, księgowe, marketingowe,
- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju),
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej),
- promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
W ramach Poddziałania 7.2.2 odbiorcami pomocy mogą być:
- podmioty ekonomii społecznej;
- instytucje na rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie promocji i rozwoju partnerstwa);
- osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania lub/i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej).
W trybie konkursowym wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym Dokumentacja Konkursowa, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie www.pokl.wup-krakow.p l.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl