Załaduj kalendarz
2019-10-22

Nabór zakończony: szkolenie pn. "Opracowanie i realizacja programów usamodzielniania wychowanków..."

DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH

Więcej informacji nt. szkolenia oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduj się na stronie: https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/nabor-na-szkolenie-pn-opracowanie-i-realizacja-programow-usamodzielniania-wychowankow-pieczy-zastepczej-oraz-prawa-i-obowiazki-opiekuna-usamodzielniania-408.html

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE

DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Opracowanie i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz prawa i obowiązki opiekuna usamodzielniania”.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy prawne regulujące proces usamodzielniania wychowanka.

2. Prawa i obowiązki opiekuna usamodzielnienia.

3. Metody i narzędzia wspierające proces usamodzielniania wychowanka (w tym budowa i realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia).

4. Mieszkania chronione jako element procesu usamodzielnienia.

5. Opracowania planu usamodzielnienia (case-study).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia:

4 listopada, 5 listopada oraz 6 listopada, 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie, ul. Prądnicka 12.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 900 do 1530.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

· ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

· specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest szkolenie (kryterium obligatoryjne „0-1”)

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+ 8 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące)

- Kandydat jest pracownikiem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (+ 5 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 25 października 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl