Załaduj kalendarz
2019-09-17

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. „Streetworking - uruchomienie działań w formie pracy podwórkowej”

DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
SZCZEGÓŁY DOT. SZKOLENIA ORAZ DOKUMENTACJA NABORU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE: 
https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/nabor-na-szkolenie-pn-streetworking-uruchomienie-dzialan-w-formie-pracy-podworkowej-390.html

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA


PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Streetworking - uruchomienie działań w formie pracy podwórkowej”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Formy streetworkingu.

2. Etapy pracy z grupą uliczną.

3. Trudności i przeszkody w pracy streetworkera.

4. Streetworking jako ważny element działalności PWD.

5. Streetworking – przykłady dobrych praktyk.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

- Planowana liczba uczestników: do 20 osób.
- Planowany termin realizacji szkolenia
: 1 października, 2 października 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie  ul. Prądnicka 12.

- Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

- Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 26 września 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl