Załaduj kalendarz
2016-03-24

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. można się ubiegać o świadczenie wychowawcze–- nowe świadczenie w związku z ustawą 500+ podlegające przepisom o koordynacji. Wnioski należy składać w gminie!

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195, uprzejmie informujemy, że świadczenie wychowawcze jest świadczeniem rodzinnym w rozumieniu przepisów unijnych. Oznacza to, że w przypadku osób, które będą ubiegały się o to świadczenia, a bądź one same, bądź członkowie ich rodzin przebywają na terenie innego, niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, na etapie ustalania, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zastosowanie ma procedura analogiczna, jak w przypadku wniosków o świadczenia rodzinne.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 przywołanej ustawy, każdy wniosek – w tym również w przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny za granicą – składa się w organie właściwym (jest nim odpowiednio do statusu gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta), tj. w gminie, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane przepisami. W przypadku, gdy z akt sprawy będzie wynikało, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie iż w sprawie mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji (np. wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji), organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do Marszałka Województwa Małopolskiego, którego zadania w tym zakresie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W sprawach, w których, w związku z przekazaniem wniosków przez organy właściwe, marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednakże ustawodawstwo polskie nie ma zastosowania na zasadzie pierwszeństwa, wniosek zostanie przekazany do instytucji kraju, którego ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa. Jeżeli na terenie tego kraju na to samo dziecko, za ten sam okres, za który dana osoba złożyła wniosek w Polsce, zostanie przyznane świadczenie rodzinne będące odpowiednikiem świadczenia wychowawczego, zgodnie z przepisami unijnymi świadczenie na terenie Polski zostanie pomniejszone o kwotę tego świadczenia zagranicznego w przeliczeniu na złotówki.

W sprawach, w których ustawodawstwo polskie ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa i na terenie Polski zostanie przyznane świadczenie wychowawcze, wniosek również zostanie przekazany za granicę. W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, że na terenie jej kraju, na to samo dziecko, za ten sam okres przysługuje świadczenie odpowiadające polskiemu świadczeniu wychowawczemu, po przeliczeniu polskiego świadczenia na EURO, świadczenie zagraniczne zostanie pomniejszone o kwotę świadczenia polskiego.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl