Załaduj kalendarz
2012-06-05

Ogłoszenie konkursu 1/2012 w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza KONKURS nr 1/2012 na projekty o charakterze inwestycyjno-szkoleniowym w małopolskich domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających w trybie całodobowym.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

KONKURS nr 1/2012

na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym w małopolskich domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających w trybie całodobowym


Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej.


Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie realizacji projektu w niniejszym konkursie mogą ubiegać się instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego:

- Domy pomocy społecznej

lub

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Przedmiot dofinansowania

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie obejmuje łącznie następujące formy wsparcia:

- Komponent I - poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług.

- Komponent II - podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami.


Finanse

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 17 407 242,44 złotych.

Minimalna wartość dofinansowania 1 projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania 1 projektu wynosi 3 mln zł.


Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15%.

INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW


Termin składania wniosków

W ramach niniejszego konkursu wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 5 czerwca 2012 r. do dnia 3 września 2012 r.(decyduje data wpływu do ROPS w Krakowie).


Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Piastowska 32, pok. 7 (I piętro) (sekretariat)

30-107 Kraków


Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

ul.Lea 112, pok.15 (III piętro),

Kraków,

e-mail, biuro@rops.krakow.pl,

tel. 12 6391479, 12 6391701, 728431380.

Kierownik projektu

Piotr Maurek

e-mail: pmaurek@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrożenia projektu

Agnieszka Malina

e-mail: amalina@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrożenia projektu

Artur Winiarski

e-mail: awiniarski@rops.krakow.pl

Specjalista ds. informacji i promocji

Natalia Pięta

e-mail: npieta@rops.krakow.pl

Strona internetowa

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Poniższe linki umożliwiają pobranie aktualnej dokumentacji konkursowej:

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Nr 1 do wzoru wniosku: Budżet Projektu/Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Załącznik Nr 2 do wzoru wniosku: Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek

Załącznik Nr 3 do wzoru wniosku: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Załącznik Nr 4 do wzoru wniosku: Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków niezbędnych do zapewnienia wymaganego współfinansowania

Załącznik Nr 5 do wzoru wniosku: Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór studium wykonalności

Wytyczne do studium wykonalności

Załącznik Nr 1 do Wytycznych do Studium Wykonalności: Analiza finansowa

Kryteria formalne wyboru projektów

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie podprojektu

Wykaz kosztów kwalifikowanych

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

Matryca logiczna projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem”

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl