Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2018-01-18

Ogłoszenie naboru na Partnera

W dniu 18 stycznia 2018 r.Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Uchwała Nr 78/18 z dnia 18 stycznia 2018 r.).

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla grupy osób z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej do: osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną), przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia standardu na terenie 5 gminnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego oraz opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu.


Zgodnie z wymogami konkursu projekt musi być realizowany w formule partnerskiej (od 3-6 partnerów). W skład partnerstwa obowiązkowo wchodzi jedna organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową na rzecz osób, których dotyczy opracowany standard. 


Aby projekt mógł zostać opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie konieczne jest ogłoszenie naboru na wyłonienie partnera odpowiedzialnego za współpracę przy realizacji projektu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.

Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w Regulaminie konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 , które spełnią kryteria dostępu określone w Ogłoszeniu.

Organizacje pozarządowe – zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne) oraz wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy: 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach Projektu musi dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania podmiotu następujące dokumenty w języku polskim:

1) statut (lub inny dokument potwierdzający zgodność celów statutowych/ celów działania podmiotu z celami projektu),

2) akt prawny o utworzeniu podmiotu lub aktualny odpis/wyciąg z właściwego rejestru (np. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sadowego, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego),

3) dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o współpracę za ostatni zamknięty rok obrotowy, tj. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku podmiotów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) lub w przypadku instytucji niezobligowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych - uproszczone sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty, do których prowadzenia zobligowany jest przepisami prawa dany podmiot przedstawiające jego sytuację finansową,

4) pełnomocnictwo - w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu,

5) pisemne oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu,

6) inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 8.02.2018 r., godz. 16.00 ( liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS w Krakowie).


Ofertę należy złożyć:

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

lub

• przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32,
30-070 Kraków.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie: Nabór ofert na partnera do realizacji projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Dokumenty do pobrania: 

>>> Uchwała nr 78/18
>>> Zał. nr 1 do uchwały - ogłoszenie
>>> Zał. nr 2 do uchwały - regulamin
>>> Zał. nr 1 do regulaminu - wzór oferty
>>> Zał. nr 2 do regulaminu - wzór oświadczeń
>>> Zał. nr 3 do regulaminu - karta oceny formalnej
>>> Zał. nr 4 do regulaminu - karta oceny merytorycznejUchwałą Nr 299/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W naborze zostały złożone dwie oferty, które spełniły kryteria formalne określone w regulaminie konkursu. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie otrzymało większą liczbę punktów i zostało wybrane jako Partner projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.


>>> Uchwała ZWM

>>> Załącznik do uchwały


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl