Załaduj kalendarz
2019-02-11

Ogłoszenie o naborze na dwudniowe szkolenia międzysektorowe z warsztatami w ramach projektu "KOOPERACJE 3D..."

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją partnerskiego projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, ogłasza nabór na dwudniowe szkolenia międzysektorowe z warsztatami pn. „Budowanie lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” wraz z konsultacjami ww. modelu.

Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i funkcjonowania lokalnej sieci współpracy na rzecz wspólnej realizacji działań. Szkolenia realizowane będą w ramach dwóch bloków, sprofilowanych pod kątem uczestników:

Blok I: dla kadry zarządzającej;

Blok II: dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań na rzecz osób i rodzin.

Uzupełnieniem realizowanych szkoleń będą konsultacje modelu „KOOPERACJE 3D”, opracowanego w ramach projektu.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych, itp.

Forma organizacji szkoleń: zjazdy dwudniowe wraz z noclegiem dla uczestników posiadających miejsce zamieszkania poza Krakowem.

Wymiar szkolenia: 16 godzin dydaktycznych szkolenia oraz 3 godziny dydaktyczne konsultacji.

Planowana liczba grup: 12.

Liczebność grup: maksymalnie 20 osób.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: luty – marzec 2019 roku

w Krakowie. Szczegółowe terminy (do wyboru przez uczestnika) zostaną wskazane

po wyłonieniu Wykonawcy. ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 12 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w formach wsparcia w projekcie wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 3 i 4 do Regulaminu) na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie do wyczerpania limitu dostępnych miejsc. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej ROPS.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Patrycja Katyńska, Tel. 12 422-06-36 wew. 21.

Zachęcamy również, zgodnie z ideą kooperacji, do przekazania informacji o szkoleniach przedstawicielom wszystkich podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie!

Załączniki:

- Ramowy zakres merytoryczny szkolenia

-Formularz zgłoszenia udziału w formach wsparcia 

- Oświadczenie uczestnika projektu

- Regulamin naboru i udziału w projekcie


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl