Załaduj kalendarz
2009-11-04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – pracownik socjalny/terapeuta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (nr ref.: ROPS/110-14/09)
Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko: pracownik socjalny/ terapeuta ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (nr ref.: ROPS/110-14/09)
odbędą się dnia 07.12.2009r. od godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, pokój nr 16, piętro II.
 
Z kandydatem, który uzyska najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.


________________
04 listopada 2009 r.

 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Piastowska 32, 30-070

Ogłasza nabór na wolne stanowisko :
 
Pracownik socjalny/terapeuta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– 1 etat
NR. REF. ROPS/110-14/09 – składanie ofert do dnia 18.11.2009.
 
Nabór na wolne stanowisko  jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
 • Spełnianie wymagań określonych w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: psychologia, pedagogika, praca socjalna),
 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 • w przypadku pracownika socjalnego spełnienie wymagań wynikających z art. 116 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1362).

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r.
  Nr 174, poz. 1362),
 • znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493),
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Uwaga: Wynik postępowania to wynik z rozmów kwalifikacyjnych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 - 2016 oraz innych programów wojewódzkich w zakresie polityki społecznej,
 • Dążenie, poprzez współpracę z gminami i powiatami, do wzmacniania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, inicjowanie nowych rozwiązań, metod i modeli pracy z rodziną. Koordynowanie działań na rzecz rozwoju i wzmacniania systemu opieki nad dzieckiem
  i rodziną, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Dążenie, poprzez współpracę z gminami i powiatami, do wypracowania spójnego
  i wielopoziomowego systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową,
 • Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach z zakresu polityki społecznej, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Opracowywanie raportów służących ocenie funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w województwie małopolskim, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów prezentujących problemy i osiągnięcia
  w zakresie pomocy społecznej, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Redagowanie i rozpowszechnianie wydawnictw własnych, propagujących najnowsze
  i najefektywniejsze rozwiązania w zakresie polityki społecznej.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Na wyżej wymienione stanowisko  poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie)
w terminie
do dnia 18.11.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Nabór składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl