Załaduj kalendarz
2008-02-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, przygotowanie do druku, korekty i druku 3 tytułów wydawnictw jednorazowych, 2 ulotek, plakatu oraz kwartalnika wraz z dostawą publikacji do siedziby zamawiającego
Zamawiający:

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Piastowska 32,
30-070  Kraków
tel. (0-12) 422-06-36;
fax. (0-12) 422-06-36 wew. 44
e-mail: biuro@rops.krakow.pl
www.rops.krakow.pl
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, złożenie, przygotowanie do druku, korekty i druku 3 tytułów wydawnictw jednorazowych, 2 ulotek, plakatu oraz kwartalnika:
1.      Kwartalnik: ES - O - ES,  (4 numery w 2008 r.) – w nakładzie 6000 egzemplarzy,
2.      wydawnictwo  – „Mediacje rodzinne w praktyce” – w nakładzie 4000 egzemplarzy
3.      wydawnictwo – „Przeciwdziałanie przemocy” – w nakładzie 2.000 egzemplarzy,
4.      wydawnictwo – „Przeciwdziałanie przemocy” – w nakładzie 2.000 egzemplarzy,
5.      wydawnictwo - „Mapa pomocy rodzinie” – w nakładzie 3.000 egzemplarzy,
6.      Ulotka – „Mediacje rodzinne” – w nakładzie 20.000 egzemplarzy,
7.      Ulotka – „Przeciwdziałanie przemocy” – w nakładzie 15.000 egzemplarzy,
8.      Plakat – „Mediacje rodzinne”-  w nakładzie 2.000 egzemplarzy.
 
Przedmiot zamówienia  będzie sukcesywnie dostarczany do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 78.23.00.00
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający przewiduje terminy wykonania poszczególnych wydawnictw:
§         kwartalnik ES-O-ES – marzec, czerwiec, wrzesień, listopad 2008 r.(4 wydania)
§         wydawnictwo – „Mediacje rodzinne w praktyce” – maj 2008 r.
§         wydawnictwo – „Przeciwdziałanie przemocy” – wrzesień 2008 r.
§         wydawnictwo „Mapa pomocy rodzinie” – listopad 2008 r.
§         ulotka – „Mediacje rodzinne” – kwiecień 2008 r.
§         ulotka – „Przeciwdziałanie przemocy” – maj 2008 r.
§         plakat – „Mediacje rodzinne”-  kwiecień 2008 r.
 
Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
1)     wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (rozpoczął i zakończył w tym okresie) co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości 10.000,00 zł.
2)     spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w tym nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
 
 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
1)     oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
2)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości 10.000,00 zł – wykaz powinien zawierać co najmniej jedną usługę wykonaną należycie,
4)     dokumenty (referencje, listy referencyjne lub dokumenty o podobnym charakterze) potwierdzające, że co najmniej jedna usługa zawarta w wykazie, o którym mowa w pkt 3 została wykonane należycie.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie  wykazu wykonanych usług, z którego powinno wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 1 usługę o wartości (brutto) co najmniej 10.000,00 zł; dokumenty, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia, powinny potwierdzać, że co najmniej 1 usługa zawarta w wykazie została wykonana należycie,
ocena pozostałych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 i aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryterium oceny ofert: cena oferty – 100%.
Miejsce i termin składania ofert:
Wnioski należy składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (sekretariat pok. 7), w terminie do dnia 25 lutego 2008 r. godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, ul. Piastowska 32, Kraków pok. 16, w dniu 25 lutego 2008 r. godz. 10.30
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na w zakładce zamówienia publiczne
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl