Załaduj kalendarz
0000-00-00

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2005 – Ogólnopolski konkurs Grantowy”

Celem programu „Równać szanse” jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży.O dofinansowanie projektów, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), mogą się ubiegać:- organizacje pozarządowe; - szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja oraz placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki, domy dziecka) mające siedzibę na terenie wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców) Szczegółowe informacje o programie udzielane są telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: a.lega @ pcyf.org.pl oraz pcyf @ pcyf.org.pl
Termin składania wniosków upływa z dniem 21 marca 2005 r.
Wnioski (formularze do pobrania na stronach internetowych www. pcyf. org. pl ) należy przesyłać pocztą na adres:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6 lok.20
00-062 Warszawa
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl