Załaduj kalendarz
2008-02-01

Poradnik o domach pomocy społecznej

W ramach zapewniania osobom starszym dostępu do informacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie opracował i opublikował poradnik „W trosce o seniorów. Opieka stacjonarna nad osobami starszymi w województwie małopolskim”, porządkujący wiedzę o zasadach funkcjonowania domów opieki.
Inspiracją do przygotowania poradnika były pojawiające się ostatnio w mediach informacje o nieprawidłowościach w sprawowaniu opieki w jednostkach całodobowego wsparcia. Poradnik zawiera elementarne wiadomości i ostrzeżenia majce na celu zapobieganie sytuacjom, gdzie nieświadome obowiązujących procedur rodziny umieszczają swoich bliskich w placówkach funkcjonujących nielegalnie czy oferujących niski standard opieki. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązujące wymagania prawne stawiane poszczególnym typom placówek, wskazanie źródeł informacji, poprzez które można zweryfikować czy dane miejsce spełnia nakazywane normy, możliwości egzekucji praw. W tekście zamieszczono także wykazy małopolskich placówek opieki całodobowej, które funkcjonują legalnie, posiadając zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności.
 
Poradnik jest bezpłatny.
Można go otrzymać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie - ul. Piastowska 32 (nowa siedziba); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.
Ewentualne pytania można kierować pod krakowski numer telefonu: 012/422-06-36 wew. 30, 40 lub 22.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl