Załaduj kalendarz
2018-08-02

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR

W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centr Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego działającego w ramach Regionalnej Platformie Współpracy organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Posiedzenie otworzył Pan Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Pani Ryszarda Zakrzewska - Zachwieja, Dyrektor PCPR w Wieliczce, Przewodnicząca Konwentu.

Gościem Konwentu Dyrektorów PCPR była Pani Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Pani Katarzyna Korzinek-Dec i Pani Małgorzata Salwach.

Pani Dyrektor M. Mordarska poświęciła swoje wystąpienie omówieniu działań podejmowanych przez PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wspomniała m.in. realizacji ogólnopolskich Konkursów Lodołamacze, plastycznym „Niepodległa bez barier – od morza do Tatr”, kurach języka migowego, Programach: Stabilne Zatrudnienie, Absolwent. Ponadto Pani Dyrektor wspomniała o przygotowywanych zmiana w systemie orzekania o niepełnosprawności i planowanych w związku z tym szkoleniach.

Następnie Pani Małgorzata Salwach przybliżyła zebranym założenia Programu „Miejsca klubowe w WTZ”. Jest to jedno z działań realizowanych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” mające na celu umożliwienie udzielania osobom niepełnosprawnym wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.

Pan Michał Góra, Kierownik Działu Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przybliżył zebranym zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Przestawił najistotniejsze nowe zapisy wprowadzone do ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Następnie omówił wytyczne w sprawie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W kolejnym wystąpieniu Pani Justyna Mańka, koordynator regionalny Projektu Kooperacje 3D realizowanego przez Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przedstawiła uczestnikom posiedzenia najważniejsze założenia projektu, którego celem jest budowa modelu wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Pani Maria Kucińska – inspektor ds. realizacji projektu - zaproszeniem skierowanym do Dyrektorów PCPR dotyczącym współpracy w zakresie dystrybucji informacji o szkoleniach wśród rodziny zastępcze dedykowanych im w ramach Projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zakończyła część posiedzenia przeznaczona na wystąpienia.

W dalszej części spotkania Pani R. Zakrzewska-Zachwieja przedstawiła doświadczenia z udziału w Projekcie „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, który powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu PCPR w Wieliczce realizował działania pn. „Stop otyłości”, którego beneficjentami byli uczestnicy środowiskowego domu samopomocy z terenu powiatu wielickiego. 

Drukuj
Konwent Dyrektorów PCPR_01_08_2018
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl