Załaduj kalendarz
2016-10-25

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

W dniu 24.10.2016 r.w Krakowie odbyło się posiedzenie Konnwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

Wydarzenie otworzył Pan Piotr Gofroń – Dyrektor PCPR w Myślenicach oraz Przewodniczący Konwentu, który przedstawił planowany przebieg posiedzenia.

Podczas swojego wystąpienia Przewodniczący podziękował Pani Wioletcie Wilimskiej Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie za pomoc merytoryczną i organizacyjną w zakresie prac Konwentu w ciągu bieżącego roku. Prelegent przedstawił pokrótce działania konwentu Dyrektorów PCPR w 2016 roku.

Po przedstawieniu tego podsumowania Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletta Wilimska przeprowadziła procedurę wyboru nowego Przewodniczącego. Zebrani członkowie Konwentu jednogłośnie zdecydowali o wyborze na nowego przewodniczącego Pani Dyrektor Ryszardy Zakrzewskiej-Zachwiei. Na swojego zastępcę nowa Przewodnicząca wybrała Panią Dyrektor Barbarę Pindel-Polaszek.

Pan Rafał Barański – Zastępca Dyrektora ROPS Kraków przedstawił zebranym informacje o złożeniu przez ROPS w Krakowie w partnerstwie z ROPS w Katowicach, Wrocławiu oraz Opolu wniosku konkursowego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Następnie prelegent przekazał uczestnikom spotkania informacje dotyczące zmian odnoszących się do wskaźnika społeczno-zatrudnieniowego w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja.

W dalszej części spotkania Pani Wioletta Wilimska-Dyrektor ROPS Kraków poinformowała członków Konwentu o rozstrzygnięciu konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wśród wniosków złożonych o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.

Podczas dalszej części spotkania jego uczestnicy mieli możliwośćkonsultacji z Panem Dyrektorem Jackiem Kowalczykiem oraz Panią Kierownik Magdaleną Rajską - przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego -  występujących w praktyce trudności w obrębie m. in. finansowania domów pomocy społecznej, realizacji wsparcia finansowego na rzecz podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, procedury odbierania dziecka rodzinie biologicznej czy też kwestii podpisywania porozumień między powiatami w zakresie przejmowania opieki nad dzieckiem.

Następnie Pani Dominika Marszałek-Rojek - przedstawicielka ROPS Kraków   opowiedziała o założeniach Projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w tym w szczególności o możliwych grantobiorach oraz kryteriach oceny innowacji, które mogą otrzymać wsparcie finansowe. Projekt realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Działanie 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE. 


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl