Załaduj kalendarz
0000-00-00

Program Rządowy - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

8 marca 2005 Rada Ministrów zatwierdziła dokument zawierający informacje dotyczące obszarów działań funduszu, celów i priorytetów na rok 2005 oraz opis procedur uczestnictwa w konkursie wraz z informacją o maksymalnych i minimalnych kwotach dotacji.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 8 marca b.r. Rada Ministrów zatwierdziła "Podstawowe kierunki działań rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005".
Dokument ten zawiera informacje dotyczące obszarów działań funduszu, celów i priorytetów na rok 2005 oraz opis procedur uczestnictwa w konkursie wraz z informacją o maksymalnych i minimalnych kwotach dotacji.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wspomnianego Funduszu.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest rządowym programem wieloletnim, przyjętym w drodze uchwały Rady Ministrów i powierzonym do realizacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie jest to minister polityki społecznej).

FIO jest programem dotacyjnym adresowanym do organizacji nie nastawionych na zysk, który powstał w celu pobudzenia oraz wzmocnienia inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz:
- wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- wspierania rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,
- wspierania działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków Unii Europejskiej,
- wspierania działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o kryterium sektorowo-branżowe lub terytorialne, określonej formuły aktywności organizacji pozarządowych,
- promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.

Stąd bezpośrednio wynikają zadania, które określone zostały w sposób następujący:
- finansowe wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w oparciu o procedurę otwartego konkursu, (ze środków Programu "FIO" przewiduje się finansowanie projektów, które w danym obszarze pożytku publicznego cechować będzie innowacyjność, ze szczególnym uwzględnieniem zasady wyrównywania szans i startu organizacji ze środowisk społecznie i ekonomicznie zaniedbanych);
- finansowe zasilanie działań organizacji pozarządowych umożliwiające im korzystanie ze środków Unii Europejskiej, (w drodze konkursu, przekazywane środki na realizację priorytetowych projektów, stanowić będą szczególny rodzaj aportu organizacji pozarządowych na okoliczność ubiegania się o środki unijne);
- finansowe wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających zintegrowanych form działania organizacji pozarządowych, (z obiektywnych powodów, istnieje potrzeba wsparcia działań warunkowanych ideą partnerstwa, tworzonego na okoliczność realizacji zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego, w oparciu o kryterium sektorowo-branżowe lub terytorialne);
- finansowanie działań promocyjnych w zakresie upowszechniania dobrych praktyk oraz modelowych rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego z udziałem organizacji pozarządowych, a także współpracy między sektorami, (finansowe wsparcie w tym obszarze ma na celu wypracowanie odpowiednich standardów, uwzględniających zasady i formy współpracy ustrojowo określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

FIO ma być docelowo zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Sektora Organizacji Pozarządowych, a wielkość Funduszu zostanie skorelowana z instytucją 1%. W okresie 2005-2007 niezależnie od tych ustaleń, co roku na realizację priorytetów FIO Rząd ma przeznaczać 30 milionów złotych.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będą organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dotacje w ramach FIO będą dystrybuowane w drodze otwartych konkursów. Przyjęta dla Funduszu Inicjatyw Obywatelskich procedura jest możliwie prosta i oparta na funkcjonujących już rozwiązaniach.

Wszystkich zainteresowanych bliższymi informacjami dotyczącymi Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zachęcamy do odwiedzenia serwisu informacyjnego Ministerswa Polityki Społecznej www .pozytek.gov.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl