Załaduj kalendarz
2011-06-28

Projekt "Jak dobrze być kobietą"

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo" zaprasza bezrobotne kobiety w wieku aktywności zawodowej, zainteresowane własnym rozwojem do udziału w projekcie „Jak dobrze być kobietą”.

Cel projektu
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału drzemiącego w bezrobotnych kobietach, zwiększenie ich aktywności społeczno-zawodowej, a także niwelowanie negatywnych skutków bezrobocia poprzez wzmocnienie szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych we wszelkich podejmowanych działaniach, a szczególnie w zakresie własnego rozwoju zawodowego.


Adresaci projektu
Bezrobotne kobiety w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które pozostają na utrzymaniu innych osób, bądź korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Działania
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne. Podczas warsztatów poruszane będą następujące zagadnienia:

 • odkrywanie własnego potencjału oraz potrzeb i oczekiwań związanych z pracą;
 • samoocena, samoakceptacja, poczucie własnej wartości, wiara w swoje możliwości, rozpoznawanie i wyrażanie własnych potrzeb, odnajdywanie swoich zasobów;
 • metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – CV i Listu motywacyjnego, skuteczna autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet na rynku pracy;
 • szeroko rozumiana przedsiębiorczość - gotowość do podejmowania ryzyka, odwaga w podejmowaniu decyzji, kreatywność, poszukiwanie możliwości rozwoju;
 • różnice w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej.


Elementem wspierającym będą warsztaty z wizażu i stylizacji, pozwalające na budowanie harmonijnego obrazu siebie i świadomego kreowania swojego wizerunku.

Warsztaty obejmują 44 godziny (zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny przez okres 11 tygodni).


Ponadto dla każdej z uczestniczek przewidziano indywidualne konsultacje ze specjalistami:

 • psychologiem/coachem
 • doradcą zawodowym
 • pracownikiem socjalnym
 • wizażystką/stylistką


Dodatkowo każda z uczestniczek projektu, po dopełnieniu formalności do bycia uczestnikiem KIS, będzie miała możliwość korzystania z pełnej oferty Klubu Integracji Społecznej, szczególnie z kursów edukacyjnych. W ofercie Klubu znajdują się kursy:

 • Kursy komputerowe (Podstawy obsługi komputera, Obsługa pakietu Microsoft Office, Projektowanie stron internetowych)
 • Podstawy pracy biurowej
 • Podstawy fotografii z cyfrową obróbką zdjęć
 • Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Kursy językowe (Język angielski, Język rosyjski)
 • Ceramika i witraż

Wszystkie działania projektowe odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo” (Kraków, ul. Krakusa 8, Podgórze) w terminie od 11 lipca 2011 roku do 7 października 2011 roku.


Rekrutacja
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą telefonicznie lub osobiście do 6 lipca 2011 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie odbędzie rozmowę rekrutacyjną.
O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą wyniki przeprowadzonych rozmów. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zaproszone kobiety spełniające kryteria do uczestnictwa w  Klubie Integracji Społecznej (osoby bezrobotne będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, które nie pobierają: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), a w przypadku większego zainteresowania decydować będzie także kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt:
Anna Rachwał - rekrutacja
Izabela Plur - koordynacja
Tel. (0-12) 263-00-88
Klub Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”
Kraków, ul. Krakusa 8 (Podgórze)
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl