Załaduj kalendarz
2006-07-12

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. sprawozdawczości i analiz społecznych - nr ref. ROPS/110-2/06 (1/2 etatu)

Aplikacje na stanowisko ds. sprawozdawczości i analiz społecznych należy składać do dnia 26.07.2006r
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. sprawozdawczości i analiz społecznych - nr ref. ROPS/110-2/06 (1/2 etatu)
Aplikacje na stanowisko ds. sprawozdawczości i analiz społecznych należy składać do dnia 26.07.2006r.
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane: nauki społeczne),
 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office, w tym Excel – biegle oraz program SPSS).
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe związane z opracowywaniem analiz i sporządzaniem sprawozdań;
 • umiejętność opracowywania dokumentów o charakterze analityczno-planistycznym,
 • umiejętność współdziałania w zespołach zadaniowych oraz inicjowania i koordynowania działań partnerskich;
 • komunikatywność,
 • samodzielność, dokładność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie bilansu potrzeb i środków,
 • opracowywanie analiz służących identyfikowaniu przyczyn ubóstwa,
 • tworzenie banku danych  nt.  potrzeb społecznych i zasobów instytucjonalnych w obrębie problematyki polityki społecznej,
 • sporządzanie analiz socjologicznych służących wyznaczaniu priorytetów w zakresie strategii działań pomocowych,
 • sporządzanie map natężenia problemów społecznych,
 • współpraca z jednostka mi organizacyjnymi samorządu i rządu oraz organizacjami pozarządowymi
  w gminach i powiatach w zakresie realizacji w/w zagadnień.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • referencje na życzenie.
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do dnia 26.07.2006r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie.
 
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm" )
Wymagane dokumenty proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl