Załaduj kalendarz
2009-12-17

Rekrutacja na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

W ramach realizacji projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od stycznia 2010 r. realizowana będzie trzecia edycja szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 260 osób z całego kraju.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, podstawowymi warunkami udziału w projekcie jest:
• posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
• posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie studiów wyższych magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku pracownika socjalnego/na innych stanowiskach dotyczących pracownika socjalnego: starszego pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362).

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) przeprowadziło w pierwszej kolejności rekrutację na podstawie listy rezerwowej sporządzonej przy drugiej edycji szkolenia. W podmiotach szkolących zostały jednak jeszcze wolne miejsca, w związku z czym CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH PROWADZI REKRUTACJĘ DO WYMIENIONYCH PONIŻEJ PODMIOTÓW, NA WSKAZANE KIERUNKI

Do dyspozycji są wolne miejsca w następujących podmiotach szkolących (stan na dzień 15 grudnia 2009 r.):

1. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – 6 miejsc na kierunku praca socjalna z rodziną wychowującą dziecko,
2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – 10 miejsc na kierunku praca socjalna z dziećmi,
3. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie – 29 miejsc – w limicie tych miejsc wykonawca przewiduje uruchomienie szkolenia na dwóch kierunkach: praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie,
4. Grupa OSB w Olsztynie – 16 miejsc na kierunku praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy,
5. Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 41 miejsc na kierunku praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy oraz praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
6. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu – 40 miejsc na kierunku praca socjalna z osobami bezrobotnymi oraz praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy.

Szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w III edycji będzie realizowała także Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie SPPSS na kierunkach: praca socjalna z osobami uzależnionymi w szczególności od alkoholu i narkotyków oraz na kierunku praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy. Jednakże limit miejsc w tej placówce został już wykorzystany przez osoby z listy rezerwowej sporządzonej w II edycji. Osoby zainteresowane uczestnictwem tylko i wyłącznie w szkoleniu w SPPSS, mogą zgłosić się tylko w celu wpisania na listę rezerwową do tej placówki i w przypadku rezygnacji osoby będącej w chwili obecnej na liście rekrutacyjnej, zostaną skierowane na szkolenie do SPPSS w Lublinie. Natomiast osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w SPPSS w Lublinie, ale także w innych placówkach, muszą uzupełnić w deklaracji rubrykę UWAGI.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu polega na przesłaniu na adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00 – 349 Warszawa, z dopiskiem Lidia Jaskulska lub Dominika Szewczyk, następujących dokumentów:
• wypełnionej oraz podpisanej deklaracji wyboru podmiotu szkolącego - wytypowanie maksymalnie dwóch podmiotów oraz dwóch specjalności szkolenia, ze wskazaniem kolejności ważności wyboru (osoby, które zaznaczą w formularzu więcej niż 2 podmioty lub specjalności nie będą brane pod uwagę w ostatecznej rekrutacji - wyjątek stanowią osoby zainteresowane szkoleniem w SPPSS w Lublinie w przypadku zwolnienia się miejsc i one oprócz wskazania dwóch podmiotów wypełniają w deklaracji rubrykę UWAGI),
• wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę zaświadczenia o posiadanym stażu pracy na wymaganym stanowisku - pracownika socjalnego/na innych stanowiskach dotyczących pracownika socjalnego: starszego pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362) – według załączonego wzoru,
kopii dyplomów (potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz potwierdzającego posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenia studiów wyższych magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• aktualnej (wydanej nie wcześniej niż 15 grudnia 2009 r.), podpisanej przez właściwe osoby zgody pracodawcy na udział w szkoleniu i umożliwienie pracownikowi uczestnictwa w zajęciach (w dowolnej formie) lub oświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego/bezpłatnego.

Zaświadczenie o minimalnym 5-letnim stażu pracy na stanowisku pracownika socjalnego oraz kopie w/w dyplomów są jednymi z obligatoryjnych warunków uczestnictwa w projekcie.

Ostateczny termin przesłania dokumentów upływa z dniem 28 grudnia 2009 r. (liczy się data stempla pocztowego). Konieczne jest także jednoczesne wysłanie kompletu dokumentów na numer faksu (22) 237-00-00.

Ostatecznej kwalifikacji na szkolenie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny będzie dokonywać CRZL, uwzględniając spełnienie wymagań udziału w szkoleniu i liczbę uczestników szkolenia z poszczególnych województw oraz limity miejsc w podmiotach szkolących. Listy osób zakwalifikowanych zostaną przekazane wykonawcom i to oni poinformują osoby zakwalifikowane o fakcie przyjęcia na szkolenie.

Osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne wymienione w niniejszym piśmie, które nie zakwalifikują się do uczestnictwa w szkoleniach w planowanej edycji, zostaną wpisane na listę rezerwową i uwzględnione w pierwszej kolejności w przypadku pozyskania środków finansowych na uruchomienie kolejnych edycji szkoleń specjalizacyjnych.

Osobami do kontaktu w Centrum są:
Dominika Szewczyk, tel. 22 237-00-58, dominika.szewczyk@crzl.gov.pl
Lidia Jaskulska, tel. 22 237-00-14, lidia.jaskulska@crzl.gov.pl
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl