Załaduj kalendarz
0000-00-00

Rozwój usług placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z rodziną. Zagrożenia w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowały seminarium wojewódzkie dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo- wychowawczych, ośrodków adopcyjno- opiekuńczych i organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny a także Samorządowego Kolegium Odwoławczego- z terenu Małopolski.


12 kwietnia 2005 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowały seminarium wojewódzkie na temat: Rozwoju usług placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z rodziną. Zagrożenia w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem. W seminarium wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo- wychowawczych, ośrodków adopcyjno- opiekuńczych i organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny a także Samorządowego Kolegium Odwoławczego- z terenu Małopolski.
Kolejne wystąpienia - "Doświadczenia w tworzeniu rodzinnych form opieki nad dzieckiem w Małopolsce" (Monika Berdecka Oddział Polityki Prorodzinnej PS MUW), "Realne możliwości wspierania rodzin w kontekście dotychczasowych przepisów prawnych" (Renata Murawska Kierownik Oddziału Polityki Prorodzinnej PS MUW), "Dylematy Ośrodków adopcyjno -opiekuńczych w zakresie szkolenia i kwalifikowania oraz doboru i odpowiedzialności za wspieranie psychologiczno-pedagogiczne rodzinnych form opieki zastępczej" (Maria Ostrowska - Dyrektor OAO TPD w Krakowie) potwierdziły potrzebę postulowania zmian w ustawie o pomocy społecznej i związanych z nią aktach wykonawczych. W toku realizacji kluczowych zadań reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - przekształcenia form opieki instytucjonalnej w system rodzinny oraz pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, okazało się, że słuszne skądinąd założenia napotkały na trudne do zlikwidowania bariery. Tworzenie spójnego, wielopoziomowego systemu, którego podstawowym ogniwem jest powiat obejmującego poradnie świadczące specjalistyczne poradnictwo i terapię rodzin, sieć placówek wsparcia dziennego, zastępcze rodzicielstwo oraz małe placówki socjalizacyjne i interwencyjne a także specjalistyczne placówki socjalizacyjne jest zadaniem wymagającym ogromnych nakładów organizacyjnych i finansowych.
Pomimo wielu trudności, z ogromnym powodzeniem realizowane są w wielu miejscach programy, które mają na celu wzmocnienie pracy z rodziną. Takim przykładem jest placówka wielofunkcyjna - ZPOW nr 1 w Krakowie, gdzie powstał punkt konsultacyjny dla rodzin oraz Dom Dziecka w Ustce, który jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego funkcjonuje w formach "para- rodzinnych".
W dalszej części spotkania, zaproszeni goście zabrali głos w kwestii ewentualnych zmian legislacyjnych. Wszystkie wystąpienia oraz postulaty uczestników zostaną ocenione i opracowane przez zespół opiniująco-doradczy wybrany w trakcie spotkania w którego skład wchodzą reprezentanci poszczególnych instytucji- powiatowego centrum pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych: rodzinnej, wsparcia dziennego, socjalizacyjnej, Wydziału Polityki Społecznej MUW, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego, oraz przedstawione jako propozycja zmian legislacyjnych do Ministerstwa Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl