Załaduj kalendarz
2019-04-18

Ruszył nabór na szkolenie pn. "Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży"

Zapraszamy na szkolenie pn. "Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży" skierowane dla KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek).

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej: 
https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-problematyka-psychologii-rozwojowej-dzieci-i-mlodziezy-dla-kadry-placowek-opiekunczo-wychowawczych-osrodkow-adopcyjnych-placowek-wsparcia-dziennego-asystentow-rodziny-organizatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-rodzinnych-domow-dziecka-or-319.html

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek).

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży"

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Przegląd teorii rozwojowych.

2. Poszczególne fazy rozwojowe w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego.

3. Najczęstsze zaburzenia rozwojowe okresu dziecięcego. Jak rozpoznać u dziecka odchylenia od ramy rozwojowej.

4. Metody wspomagania w przypadku wystąpienia barier rozwojowych.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia:

13 maja, 14 maja, 15 maja 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12
.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 25 kwietnia 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl