Załaduj kalendarz
2019-03-15

SZKOLENIA SKIEROWANE DLA KADR SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ogłaszamy nabory na szkolenia, które mają na celu zwiększyć profesjonalizm zawodowy kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 

ogłasza nabory na szkolenia, które mają na celu zwiększyć profesjonalizm zawodowy kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W marcu oraz kwietniu zostaną zrealizowane szkolenia: 

1. "Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem" dla kadry PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ORAZ ASYSTENTÓW RODZINY 

OA:
http://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-zaburzenia-psychiczne-u-dzieci-i-mlodziezy-podwojna-diagnoza-czynniki-ryzyka-podstawy-teoretyczne-i-praca-z-mlodym-czlowiekiem-dla-kadry-osrodkow-adopcyjnych-303.html

PWD i AR:
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/szkolenie-pn-zaburzenia-psychiczne-u-dzieci-i-mlodziezy-podwojna-diagnoza-czynniki-ryzyka-podstawy-teoretyczne-i-praca-z-mlodym-czlowiekiem-dla-kadry-placowek-wsparcia-dziennego-oraz-asystentow-rodziny-1810.html 

2. „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)” dla kadry POW, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PWD, ASYSTENTÓW RODZINY, PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH

LINK:
http://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-praca-z-dzieckiem-z-fas-i-ze-spektrum-fas-diagnoza-terapia-rokowania-dla-kadry-pow-organizatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pwd-asystentow-rodziny-prowadzacych-rodzinne-domy-dziecka-rodzin-zastepczych-308.html

3. "Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych" dla kadry PCPR, POW, PWD, RDD oraz ASYSTENTÓW RODZINY

(Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone dnia 28 marca 2019 r.)

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej” >> Nabór na szkolenia i superwizję 

Serdecznie zapraszamy! 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl