Załaduj kalendarz
2013-07-11

Szkolenie "Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej"

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji szkoleń z zakresu ewaluacji, organizowanych w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”!

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli:

  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
  3. organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
  4. jednostek zatrudnienia socjalnego,
  5. zakładów aktywności zawodowej,
  6. warsztatów terapii zajęciowej,
  7. i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).
Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniu „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, zrealizowanym w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” w 2010 r.


Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne. Jego celem jest dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu ewaluacji, a także praktycznych umiejętności dotyczących projektowania ewaluacji oraz zlecania przeprowadzenia ewaluacji podmiotom zewnętrznym. Szkolenie trwa trzy dni (łącznie 24 godz. dydaktyczne), w tym 2 dni zajęć teoretycznych i 1 dzień warsztatów.

Udział w szkoleniu (w tym wyżywienie oraz zakwaterowanie) jest bezpłatny, koszty finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu). Szkolenie odbędzie się w Krakowie.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w serwisie internetowym Obserwatorium.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl