Załaduj kalendarz
2009-07-23

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy (SPPW)

Wsparcie domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich personelu.

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystąpił do opracowania projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Przygotowywany projekt ma realizować założenia celu nr II SPPW Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną (więcej o programie na stronie internetowej: www.bpz.gov.pl ). Termin złożenia przez ROPS Zarysu Projektu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego upływa 31 lipca br.

W ramach ww projektu ROPS realizowane będą działania służące wsparciu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich personelu. Ze względu na osoby mieszkające w domach pomocy społecznej, wsparciem mogą zostać objęte instytucje całodobowe dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie. Również w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcie dotyczy placówek całodobowych. Programy mają na celu pozytywny wpływ na polepszenie się warunków życia mieszkańców a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Opracowywany projekt będzie się składał z trzech komponentów:

- pierwszy komponent - poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług. ROPS Kraków zorganizuje otwarte nabory propozycji projektów dla beneficjentów programów (DPS, placówki opiekuńczo – wychowawcze) oraz będzie odpowiedzialny za ocenę formalną i merytoryczną otrzymanych wniosków. Wyboru projektów do otrzymania wsparcia dokona Komitet Sterujący powołany przez ROPS. W skład Komitetu Sterującego wejdą eksperci w danej dziedzinie (wewnętrzni i zewnętrzni) wyznaczeni przez ROPS oraz przedstawiciele administracji regionalnej/lokalnej, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych działających w danym regionie w charakterze obserwatorów.

Grupy docelowe: domy pomocy społecznej i/lub placówki opiekuńczo wychowawcze, prowadzone przez instytucje publiczne lub non-profit.

- drugi komponent - podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami. ROPS przeprowadzi analizę potrzeb szkoleniowych personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych w odpowiednim regionie, wskaże działania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (np. typy i zakres programów szkoleniowych), wybierze dostawców usług (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych) i przeprowadzą rekrutację uczestników poprzez otwarte ogłoszenie o rekrutacji.

Grupy docelowe: personel domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez instytucje publiczne lub non-profit.

- trzeci komponent – poprawa jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej, obejmujący wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej, wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarek/pielęgniarzy do świadczenia usług - stanowiący minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki.

Grupy docelowe: pielęgniarki/pielęgniarze, pracujący w domach pomocy społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub non-profit, posiadający wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki, którzy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontraktowania usług pielęgniarskich. Wsparcie będzie dotyczyło tylko tych pielęgniarek/pielęgniarzy, dla których niezbędne jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki. Schemat realizacji podobny do schematu w ramach komponentu drugiego.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne przesłanie do ROPS informacji czy DPS - y oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze działające na obszarze powiatu będą ubiegały się o dofinansowanie oraz o podanie szacowanej kwoty, o jaką wystąpią z wnioskiem o dofinansowanie. Zwracam uwagę, że dofinansowanie wyniesie maksymalnie 85% wartości projektów w związku z czym Beneficjent musi przewidzieć wkład własny w wysokości minimum 15% alokacji.

Z uwagi na bardzo krótki czas pozostały do dnia złożenia przez ROPS Zarysu Projektu, w ramach którego musi się znaleźć informacja o kwocie, jaka będzie do dyspozycji Województwa Małopolskiego na współfinansowanie projektów, proszę o pilne przekazanie ww danych na adres mail: rbaranski@rops.krakow.pl  

 

           

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl