Załaduj kalendarz
0000-00-00

Ubogie dzieci Małopolski - (wybrane) wymiary deprywacji oraz zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w dorosłym życiu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do realizacji projektu badawczego Ubogie dzieci Małopolski - (wybrane) wymiary deprywacji oraz zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w dorosłym życiu Zaplanowane badanie jest kontynuacją projektu diagnozowania przyczyn ubóstwa zrealizowanego, z udziałem małopolskich ośrodków pomocy społecznej, w roku 2003. Badania mają dostarczyć ilościowych i reprezentatywnych dla województwa małopolskiego danych o populacji dzieci i młodzieży dorastającej w biedzie. Dane te posłużą określeniu zasięgu i głębokości deprywacji, jakiej doświadczają dzieci oraz określeniu częstotliwości występowania wśród badanej populacji zachowań, które przejawiane w okresie dorastania, zwiększają niebezpieczeństwo ubóstwa i wykluczenia społecznego w przyszłości. Pozyskany materiał stanie się także wskazówką do budowania regionalnych programów wspierających samorządy lokalne w ograniczaniu skutków biedy (Art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2005 o pomocy społecznej). Aktualnie dostępne dane opisujące ten problem społeczny to dane statystyczne, nie mówiące o rzeczywistości życia dzieci dotkniętych ubóstwem oraz badania jakościowe oparte o studia przypadku, nie dające się uogólnić na całą populacje dzieci biednych. Badanie ma zostać przeprowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej dla Małopolski próbie rodzin klientów pomocy społecznej w skład, których wchodzi przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym. Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl