Załaduj kalendarz
2014-06-03

V Małopolski Konkurs PRZECIW PRZEMOCY - przedłużony termin składania projektów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłużył termin składania projektów w V Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu powiatowym i gminnym.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa (dla działania powiatowego załącznik nr 1, dla działania gminnego załącznik nr 2) w terminie do 09 czerwca 2014 roku w wersji elektronicznej na adres e - mail: ssmiech@rops.krakow.pl oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


Regulamin konkursu 

Załącznik 1

Załącznik 2

Konkurs skierowany jest do gmin i powiatów realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego celem jest promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego oraz wyłonienie najlepszych inicjatyw w dwóch kategoriach:

I kategoria na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw przemocy”,

II kategoria na najlepsze działanie gminne „Przeciw przemocy”

Ocena działań realizowanych przez powiat lub gminę dokonywana będzie w oparciu o „Kryterium Obligatoryjne” oraz „Kryterium Fakultatywne”.

Poprzez „Kryterium Obligatoryjne” rozumie się realizację zadań powiatu lub gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), a jego spełnienie jest warunkiem oceny zgłoszenia przez Komisję Konkursową.

Poprzez „Kryterium Fakultatywne” rozumie się realizację działań powiatu lub gminy w następujących obszarach:

a. Profilaktyka.

b. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

c. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.

d. Podniesienie kompetencji służb.

e. Inne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Kryterium Fakultatywne” ma na celu uwzględnienie specyfiki działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na danym obszarze, co może również wiązać się z faktem, iż działania we wskazanych kategoriach obszarów są podejmowane w minimalnym wymiarze w związku z niskim ich zapotrzebowaniem lub brakiem możliwości ich realizacji.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się do 30 września 2014 roku. O dokładnym terminie i miejscu spotkania laureaci zostaną powiadomieni w przesłanych zaproszeniach.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12), telefonicznie: 12/422-06-36 wew. 21 lub emailowo:ssmiech@rops.krakow.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Sylwia Śmiech.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl