Załaduj kalendarz
2010-02-24

Współpraca przeciw przemocy w rodzinie

W dniu 23 lutego bieżącego roku podpisano Porozumienie pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS), reprezentowanym przez Wiolettę Wilimską - Dyrektora, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS) reprezentowanym przez Józefę Grodecką - Dyrektora w sprawie wspólnej realizacji projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.
Porozumienie zakłada utworzenie zespołów interdyscyplinarnych przeciw przemocy w dziewięciu filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Nad współpracą zespołów interdyscyplinarnych czuwa koordynator w MOPS. Natomiast specjalistami pracującymi w ramach zespołów interdyscyplinarnych kierują koordynatorzy koalicji poszczególnych filii MOPS. Specjaliści przystępujący do pracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych otrzymują cykl szkoleniowo-warsztatowy obejmujący trzy bloki tematyczne: aspekt psychologiczny stosowania przemocy, podstawy prawne oraz działalność interdyscyplinarna (40 godzin szkoleniowych), po którym rozpoczynają się prace nad tworzeniem zespołów interdyscyplinarnych.

Już od 2002 roku z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczęto tworzenie na terenie Małopolski systemu współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”. Przedmiotowy projekt zakłada działanie lokalnych: powiatowych i gminnych zespołów interdyscyplinarnych. W ciągu 9 lat do projektu przystąpiło 19 powiatów województwa małopolskiego. Obecnie w projekcie aktywnie uczestniczy 127 zespołów interdyscyplinarnych, kolejne są na etapie tworzenia (40 koalicji).

Lokalny system pomocy rodzinom dotkniętych przemocą ma na celu usprawnienie wszelkich działań związanych z przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem przemocy w rodzinie, jak również wszczęciu szybkiej i skutecznej interwencji w konkretnych przypadkach występowania incydentów przemocowych. Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych ma na celu zaoszczędzenie czasu i pieniędzy oraz ma zapobiec powielaniu działań prowadzonych przez różne służby. Najważniejszym jest jednak przeciwdziałanie, a przynajmniej ograniczenie do minimum, występowania negatywnych skutków przemocy w przyszłości. Tworzenie sieci współpracy instytucjonalnej umożliwia kompleksowe podejście do sytuacji, w której znajduje się rodzina dotknięta problemem przemocy, w myśl zasady „Zanim zaczniesz współpracę z innymi służbami, przygotuj grunt. Nie wysyłaj człowieka do instytucji, lecz do drugiego człowieka” (10 zasad pomagania ofiarom przemocy - Instytut Psychologii Zdrowia).
 


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl