Załaduj kalendarz
2016-06-09

XIV Wojewódzka Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie w dniu 8 czerwca 2016 roku w Muzeum Żydowskim Galicja, ul. Dajwór 18, w Krakowie zorganizował XIV Wojewódzką Konferencję „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc?” połączoną z rozstrzygnięciem VII Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy”.

Celem tegorocznej konferencji była refleksja nad sytuacją dzieci uwikłanych w przemoc, zarówno jako osób jej doświadczających, jak i stosujących przemoc w relacjach rówieśniczych.

W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące postaw wobec przemocy w wychowaniu, zachowań krzywdzących stosowanych przez dzieci, agresji dzieci i przemocy rówieśniczej, w tym przemocy z wykorzystaniem nowych technologii.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z terenu województwa małopolskiego, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.

Wydarzenie otworzyła Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, która wprowadziła uczestników spotkania w problematykę przemocy wśród dzieci, akcentując w swym wystąpieniu wielowymiarowość tego zjawiska. Następnie uczestników przywitał inspektor Paweł Dzierżak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Pani Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego w liście złożonym na ręce Pani Wioletty Wilimskiej, odczytanym przez przedstawiciela UMWM, Panią Ewelinę Rokitę, podkreśliła znaczenie poruszanego problemu.

W swoim wystąpieniu Pani Prof. dr hab. Ewa Jarosz - Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka przedstawiła znaczenie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przywołując również wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, a odnoszących się do postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu.

W dalszej części konferencji Pan Tomasz Kobylański przybliżył obecnym problematykę zachowań krzywdzących stosowanych przez dzieci w oparciu o koncepcję E. Bernea. Następnie Pan Marcin Mołoń podjął rozważania nad formami przemocy rówieśniczej, wskazując na najczęściej występujące zachowania przemocowe wśród dzieci i młodzieży, przywołując przy tym wyniki badań odnoszących się do poruszanej problematyki i obrazującą jej skalę i różnorodność.

Przedstawiciele Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji st. sierż. Krzysztof Bałut oraz st. sierż. Damian Seratowicz – przybliżyli zebranym działania Małopolskiej Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska cyberprzemocy wskazując na najczęściej występujące jego formy i skalę występowania.

W trakcie konferencji zapoznaliśmy się z najlepszymi działaniami prowadzonymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz realizowanymi przez organizacje pozarządowe – ogłoszono laureatów i wyróżnionych w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy”.


W kategorii – najlepsze działania samorządu gminnego:

- Nagroda – Gmina Polanka Wielka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej - za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji (pdf).

- Wyróżnienie - Gmina Miejska Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - za innowacyjne podejście do działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej tj. objęcie wsparciem świadków przemocy.(pdf)


W kategorii – najlepsze działania samorządu powiatowego:

- Nagroda - Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej - za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie w realizowane działania.(pdf)


W kategorii – najlepsze działania organizacji pozarządowych:

Wyróżnienie - Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KRAFOS – za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność.(pdf)WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZEJ OWOCNEJ PRACY!


logo

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl