Załaduj kalendarz
2007-12-04

Zaproszenie do udziału w Projekcie: CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce

Założeniem projektu jest zaspakajanie lokalnych potrzeb w oparciu o lokalne siły i zasoby poprzez wprowadzenie modelu: Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej - CAL.

Zaproszenie do udziału w Projekcie:  CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce
 
Czas trwania projektu od 1 listopada 2007 do  31 grudnia 2008
 
Realizatorzy
1.  Realizatorem projektu jest Fundacja Instytut Studiów Strategicznych. Obsługę koordynacyjną oraz merytoryczną działań prowadzić będą specjaliści organizacji.
2.  Współpraca merytoryczna - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy – organizacja, która wdraża metodę CAL w całym kraju (www.cal.ngo.pl).
3.  Projekt realizowany jest pod patronatem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie.
 
Warunki uczestnictwa
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 ośrodków pomocy społecznej
z województwa małopolskiego. Ośrodek może wytypować do projektu trzech pracowników lub wolontariuszy. W projekcie uczestniczyć będą zawsze te same osoby                          z danego Ośrodka.
 
Wyboru uczestników dokona trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji z zebranych ankiet zgłoszeniowych i przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych nt. motywacji do udziału, planów na wykorzystanie wiedzy i ich uzasadnienia (kwestionariusz zgłoszeniowy w załączeniu). Z uczestnikami projektu zostanie podpisany kontrakt uczestnictwa w projekcie
(w załączeniu).
 
Udział w projekcie jest bezpłatny, realizatorzy zapewniają noclegi (uczestnikom, którzy mieszkają w znacznej odległości od Krakowa), pakiet materiałów edukacyjnych i szkoleniowych  oraz wyżywienie podczas szkoleń i pokrywają koszty związane z organizacją wizyty studyjnej. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenia. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają certyfikaty.
 
Ośrodki zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i odesłanie go do dnia 04.01.2008 na adres Fundacji Instytut Studiów Strategicznych, ul. Mikołajska 4, 31 – 027 Kraków, faxem: 012 421 83 40 lub e – mailem: k.kubat@iss.krakow.pl
 
Kwestionariusz w wersji elektronicznej dostępny na stronie: www.iss.krakow.pl/ngo
Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu - Anna Pasieka tel 012 421 83 40
 
 
 

Działania projektowe:

1. Cykl szkoleniowy
             Na cykl szkoleń składać się będzie po sześć trzydniowych szkoleń dla każdej z dwóch grup, które odbywały się będą raz na cztery – sześć tygodni. Cykl szkoleń prowadzony będzie przez doświadczonych trenerów ze Stowarzyszenia CAL.
 
Zakres bloków szkoleniowych:
 
Temat szkolenia
Termin
 
2008 rok
      Szkolenie 1 (3 dni)
    Pracownik socjalny jako animator zmian
I. gr.: styczeń
II. gr.: styczeń
Szkolenie 2 (3 dni)
OPS jako CAL-  tworzenie zespołu i budowanie programu   wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej w szczególności na rzecz grup marginalizowanych oraz włączanie tych osób do aktywności wolontariackiej
 
Igr.: luty/marzec
 
IIgr.: luty/marzec
Szkolenie 3 (3 dni)
Teoria i praktyka rozwoju samopomocy, rola i funkcje grup samopomocy i wsparcia oraz „krok po kroku” w animowaniu grup samopomocy i wsparcia;
 
Igr.:  kwiecień
 
IIgr.: kwiecień
Szkolenie 4 (3 dni)
Praca metodą projektów, przygotowanie i wdrażanie projektów socjalnych
 
Igr.:  maj/czerwiec
 
IIgr.: maj/czerwiec
Szkolenie 5 (3 dni)
Tworzenie sieci współpracy – jak skutecznie budować partnerstwo lokalne; mobilizowanie lokalnych zasobów, rola organizacji pozarządowych
 
Igr.: czerwiec/lipiec
 
IIgr.: czerwiec/lipiec
Szkolenie 6 (3 dni)
Mobilizowanie obywateli do wzajemnej pomocy, tworzenie środowiskowych programów wsparcia i integracji społecznej w miejscu zamieszkania,
 
Igr.: wrzesień
 
IIgr.: wrzesień
 
2. Prace domowe - zadawane po szkoleniach usystematyzują i utrwalą zdobytą wiedzę.                W realizacji prac domowych zapewnione będzie wsparcie doradcy.
   
     3. Wizyta studialna - wyjazd do dwóch OPS-ów, wdrażających metodę CAL. Wizyta planowana jest na wrzesień 2008 roku.
 
4. Szkolenia i doradztwo uzupełniające dla innych podmiotów w celu dodatkowego wzmocnienia procesu zmiany i rozwoju lokalnego.
 
5. Strona www projektu, która będzie „dziennikiem” prowadzonych działań oraz forum komunikacji z uczestnikami projektu.
 
  
Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 

Kwestionariusz zgłoszeniowy

do udziału w projekcie:
CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej                                     w Małopolsce
 
 
 
Do udziału w projekcie zostają zgłoszone następujące osoby:
 
Imię nazwisko
Funkcja, instytucja i adres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaka jest Państwa Ośrodka motywacja do udziału w projekcie?
 
Do kwestionariusza mogą Państwo dołączyć rekomendacje, opisy działań itd.
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku braku miejsca można załączyć dodatkowy opis

Załączony kontrakt jest integralną częścią zgłoszenia (podpisany przez Dyrektora OPS)

 
Podpis Dyrektora
 
 
 
 
 
Jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w zajęciach w systemie[*]:
  • czwartek, piątek, sobota
  • środa, czwartek, piątek
 
 
Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 


[*] Proszę zaznaczyć właściwe
 

Kontrakt
dotyczący zasad uczestnictwa w projekcie:
CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej                               
w Małopolsce
Strony Kontraktu:
1. Koordynator projektu:
Fundacja Instytut Studiów Strategicznych ul. Mikołajska 4, 31 - 027 Kraków
2. Uczestnik projektu:………………………………………………………………………………………………………………
 
Zobowiązania stron kontraktu:
 
Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
Ośrodek Pomocy Społecznej
 
1.     Odpowiada za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne warsztatów szkoleniowych i wizyt studyjnych.
2.     Pokrywa większość kosztów uczestnictwa w blokach szkoleniowych oraz wizytach studyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, honoraria trenerów, przejazd w przypadku wizyty studyjnej).
3.     Zapewnia sześć 3-dniowych modułów szkoleniowych o następujących zagadnieniach:
·         Rola animatora społecznego
·         OPS jako CAL
·         Teoria i praktyka rozwoju samopomocy
·         Praca metodą projektów
·         Tworzenie sieci współpracy
·         Mobilizowanie obywateli do wzajemnej pomocy
4.     Zapewnia organizację indywidualnego wsparcia
5.     Zapewnia organizację 3 – dniowej wizyty studialnej w ośrodkach pracujących w oparciu o metodę CAL
6.     Służy stałą pomocą konsultacyjną przy realizacji wszystkich zadań.
7.     Monitoruje efekty projektu.
 
 
 
1.        Osoby zgłoszone  przez OPS zobowiązują się do uczestnictwa w blokach szkoleniowych i aktywnego uczestnictwa w  projekcie.
2.        W projekcie uczestniczą zawsze te same osoby – w tym jedna z kierownictwa OPS - u i pracownik socjalny w charakterze animatora, (pozostałe osoby według uznania).
3.        Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na szkolenia.
4.        Uczestniczy będą brali udział w szkoleniach według ustalonego harmonogramu.
5.        Uczestnicy wykonują ustalone podczas warsztatów zadania domowe.
6.        Uczestnicy projektu zobowiązują się do realizacji zadań wynikających z programu edukacyjnego:
·         opracują lokalną mapę problemów i zasobów społecznych,
·         utworzą co najmniej 1 grupę samopomocową, grupę obywatelską oraz nieformalną koalicję angażującą partnerów lokalnych,
·         utworzą Klub Wolontariusza,
·         zorganizują co najmniej 1 imprezę dla mieszkańców danej społeczności lokalnej
·         opracują koncepcję projektu społecznego.
7.        Utrzymuje kontakt informacyjno-konsultacyjny z Fundacją Instytut Studiów Strategicznych.
 
 
 
Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 
 
 
Dyrektor
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
 
Dyrektor
 
Projekt realizowany pod patronatem ROPS w Krakowie. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl