Załaduj kalendarz
2017-11-13

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i 500+

Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i 500+

Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych, w rozumieniu przepisów unijnych (w tym również przez Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie), zostaną przejęte do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego. Na gruncie polskiego ustawodawstwa dotyczy to:

1)    świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.),

2)    świadczeń wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1851), tj. 500+,

3)    zasiłków dla opiekunów w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162 ze zm.) oraz

4)    jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

W związku z tym począwszy od dnia 30 listopada 2017 r. akta wszystkich spraw, które wpłynęły lub wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przed 1 stycznia 2018 r., będą przekazywane Wojewodzie Małopolskiemu. Po 31 grudnia 2017 r. wszelkie wystąpienia dotyczące ww. świadczeń w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, jak również wnioski, należy kierować do Wojewody Małopolskiego, na następujący adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej
30- 133 Kraków, ul. Lea 112

adres mailowy: koordynacja@malopolska.uw.gov.pl

telefon: +48 12 430 29 73

Z uwagi na powyższe dyżury telefoniczne oraz dyżury, na których przyjmowane są strony będą pełnione w każdy poniedziałek, przy czym:

1)    przyjmowanie stron będzie miało miejsce w godzinach od 9:00 do 14:00,

2)    dyżur telefoniczny będzie pełniony w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00.

Informuję również, że kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+, w dalszym ciągu będzie możliwy pisemnie lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki E-puap ROPS w Krakowie.

Jednocześnie informujemy, że postępowania wszczęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przed 1 stycznia 2018 r., w tym wszystkie czynności podjęte w ramach tych postępowań, będą od tej daty kontynuowane przez Wojewodę Małopolskiego.

Zadania będą realizowane przez Wojewodę Małopolskiego w dotychczasowej lokalizacji, tj.:

1.    w przypadku Stanowiska Pracy w Krakowie – w budynku w Krakowie, przy ul. Lea 112,

2.    w przypadku Stanowiska Pracy w Tarnowie – w budynku w Tarnowie, przy Al. Solidarności 5 – 9,

3.    w przypadku Zamiejscowego Stanowiska Pracy w Nowym Sączu – w budynku w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl