0000-00-00 szkolenie z zakresu omówienia przepisów prawa dot. kierowania do Domów Pomocy Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu omówienia przepisów prawa dot. k... Więcej >
0000-00-00 szkolenie nt: omówienie przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego spotkanie poświęcone będzie omówieniu przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz analizie najczęstszych odwołań od decy... Więcej >
0000-00-00 Wybór podmiotów do współpracy, w ramach otwartego naboru partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju pn. „ Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 3 lutego 2005r. zatwierdził wybór podmiotów do współpracy, w ramach otwartego naboru partner... Więcej >
0000-00-00 Małopolski Katalog Inicjatyw na rzecz Seniorów pn. "My Seniorzy" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do II etapu tworzenia Małopolskiego Katalogu Inicjatyw na rzecz Seniorów pn. "... Więcej >
0000-00-00 Szkolenie poświęcone omówieniu przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz analizie najczęstszych odwołań od decyzji napływających do SKO z uwagi na duże zainteresowanie omawianą tematyką, ustalono dodatkowy termin szkolenia w dniu 24 marca 2005 r. Więcej >
0000-00-00 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2005 – Ogólnopolski konkurs Grantowy” Celem programu „Równać szanse” jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu... Więcej >
0000-00-00 Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt: omówienie zapisów Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. szkolenie kierowane jest do kadry Orodków Pomocy Spoecznej, w których realizowane są zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych Więcej >
0000-00-00 Wojewódzkie Seminarium pn.: „Wczesna interwencja szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w No... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl