Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Działu ds. projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” w wymiarze 1,0 etatu Nr REF. FK-110-44/17 – składanie ofert do dnia 30 października 2017 r. Data: 2017-10-18 Nr referencyjny: FK-110-44/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne formalne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie zawodowe-rodzaj: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym:

- minimum 1 rok zarządzania zasobami ludzkimi,

- minimum 3 lata wdrażania lub minimum 3 lata realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

Znajomość:
 • Dokumentów programowych dotyczących projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

- wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

- wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

 • Aktów prawnych regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769);

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217);

 • Pozostałych aktów prawnych:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2017 poz. 1769),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1868),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875).

Oczekiwane:

- doświadczenia w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów ZPORR, SPO RZL, POKL, PO WER oraz RPO dla WM na lata 2014 – 2020.

- minimum 8 letnie doświadczenie w realizacji i inkubacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze społecznym.

- preferowany kierunek wykształcenia: zarządzenie, prawo, ekonomia, administracja, polityka społeczna;

- obsługa komputera: Pakiet Ms Office, Prezi;

- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;

- pożądane cechy osobowości: sumienność, łatwość komunikacji, umiejętność wystąpień publicznych, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność koordynacji pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

1.    Diagnozowanie problematycznych sytuacji mogących zagrozić osiąganiu celów projektu;

2.    Bieżący monitoring i nadzór nad właściwym przebiegiem procesów realizowanych w ramach projektu, w tym zgodności realizowanych w ramach projektu działań z harmonogramem, budżetem i właściwymi uregulowaniami prawnymi;

3.    Odpowiedzialność i nadzór nad osiągnięciem rezultatów projektu

4.    Udział w spotkaniach grup roboczych, jak również formalnych i nieformalnych zebraniach związanych z bieżącymi pracami w projekcie;

5.    Zaplanowanie środków i metod skutecznej wymiany informacji pomiędzy pracownikami zespołu;

6.    Opracowywanie podziału zadań i obowiązków adekwatnych do kompetencji i zasobów personelu projektu oraz potrzeb projektu;

7.    Bieżąca weryfikacja wykonanych przez pracowników czynności i zadań oraz wprowadzanie ewentualnych korekt;

8.    Okresowe przeglądy jakości i efektywności pracy realizowanej przez pracowników;

9.    Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników projektu;

10.    Organizowanie wsparcia merytorycznego dla pracowników Zespołu Projektu, w tym zapewnienie aktywnego uczestnictwa pracowników Zespołu Projektu w organizowanych szkoleniach, seminariach i konferencjach;

11.    Ustalenie rodzaju i sposobu gromadzenia dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań w projekcie;

12.    Utrzymywanie bieżących kontaktów z Instytucją Zarządzającą;

13.    Wypracowanie zasad współpracy z ekspertami zewnętrznymi, wykonawcami usług bądź dostarczycielami towarów oraz nadzór nad ich prawidłowym wdrożeniem – m.in. nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich umów zawartych w ramach projektu;

14.    Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, przygotowywanie materiałów do publikacji tematycznych w wybranych czasopismach;

15.    Reprezentowanie projektu na zewnątrz, udział w działaniach informacyjno-promocyjnych;

16.    Zapewnianie niezbędnych zasobów dla sprawnego przebiegu Projektu.;

17.    Sprawowanie bieżącego nadzoru nad przepływem dokumentacji, w tym dokumentów wpływających i wychodzących oraz opracowywanie odpowiedzi;

18.    Nadzór i opracowywanie sprawozdań z realizacji projektu.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (np.zakresy czynności),
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 30 października 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
 • selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie