Materiały edukacyjne

Poniżej zamieszczone są materiały szkoleniowe oraz rekomendacje wypracowane w trakcie seminariów, szkoleń oraz superwizji dla kadry zajmującej się realizacją działań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Rok 2018 

Szkolenie "Praca z osoba stosującą przemoc z elementami prawa wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego"   

  1. Praca z osobą stosującą przemoc_materiały      _prezentacja 
  2. Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie_materiały    prezentacja  
  3. Profilaktyka wypalenia zawodowego - jak można radzić sobie z  problemami zawodowy_materiały_prezentacja

Szkolenie "Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z elementami prawa i profilaktyka wypalenia zawodowego."

  1. Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przemocy w rodzinie_materiały_prezentacja
  2. Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie_materiały_prezentacja
  3. Profilaktyka wypalenia zawodowego - jak można radzić sobie z problemami zawodowymi? _materiały_prezentacja

Seminarium dla kadr ma.opolskich środowiskowych domów samopomocy pn. " Przemoc psychiczna wobec osób upośledzonych umysłowo i chorujących psychicznie - rozpoznanie, metody wsparcia, sposoby przeciwdziałania"


Rok 2016

 1. SEMINARIA

Seminarium pn. „Przemoc wobec osób zależnych (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci)”

Seminarium pn.„Zarządzanie zespołem w procedurze Niebieskie Karty” 

 2.SUPERWIZJA

Raport podsumujący superwizję dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych realzujących procedure "Niebieskie Karty"raport 

3. SZKOLENIE

Szkolenia  pn. „Diagnoza – plan – realizacja. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie”


Rok 2015


Szkolenie pn. "Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka"


Seminarium pt. "Współpraca członków ZI/GR realizujących procedurę Niebieskie Karty"


Seminarium pt. "Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Seminarium pt. "Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną dotkniętą przemocą"Rok 2014

 


Seminarium pt. "Praca ze sprawcą przemocy: stawianie granic w stosowaniu przemocy oraz motywowanie do korzystania z pomocy"


Seminarium pt. "Praca zespołu interdyscyplinarnego w zakresie realizacji procedury "Niebieskie Karty/"Realizacja procedury NK w pracy pracowników instytucji pomocy społecznej"

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie