2013-04-24

Spotkania konsultacyjne projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne za nami

Odbyły się spotkania konsultacyjne projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne oraz projektu Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020.
Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektów wciąż można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolskie.pl.

W ramach trwających od 4 kwietnia do 10 maja konsultacji pakietu programów strategicznych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zorganizował cykl spotkań, których celem była prezentacja podstawowych założeń projektów Programu Strategicznego Włączenie Społeczne oraz Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 i tym samym otwarcie szerokiej debaty w środowisku potencjalnych odbiorców działań na temat zawartości dokumentów. Spotkania odbyły się w Nowym Sączu, Krakowie oraz Tarnowie odpowiednio w dniach 18, 19 oraz 23 kwietnia 2013 r. W debatach udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, trzeciego sektora oraz inne osoby zainteresowane kształtem konsultowanych dokumentów.

W związku z faktem, że dokumenty te stanowić będą podstawę do wskazania obszarów wymagających wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, duża część dyskusji poświęcona była formalnym warunkom ubiegania się o środki finansowe na planowane do realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności środki na inwestycje w infrastrukturę społeczną. Uczestnicy spotkań zainteresowani byli także obecnym etapem prac nad nowym krajowym oraz regionalnym programem operacyjnym stanowiącym podstawę do wdrażania Funduszy Europejskich w poszczególnych obszarach. Ponadto uwaga uczestników skupiła się na możliwości łączenia realizacji poszczególnych przedsięwzięć (np. prowadzenia placówki wsparcia dziennego oraz ośrodka wsparcia dla osób starszych).

Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektów wciąż można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego. Więcej informacji o trwających konsultacjach znajduje się tutaj.

Konsultacje prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a w przypadku Programu Strategicznego Włączenie Społeczne także zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, z uwagi na to, że projekt ten jest jednocześnie projektem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej (w rozumieniu art. 21 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej).


Do pobrania prezentacje ze spotkań:


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie