2006-06-08

Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Centrum Integracji Społecznej w gminie wiejskiej"

MPiPS ogłosiło konkurs w ramach realizacji III Komponentu Programu pt. "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu", którego celem jest wyrównywanie szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój CIS.

W konkursie mogą brać udział następujący Projektodawcy (zespoły projektowe):

 

1. Gminy Wiejskie, które uzyskały status centrum integracji społecznej w 2006 roku,

2. Organizacje pozarządowe, które uzyskają status centrum integracji społecznej działającego
   na obszarze wiejskim.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko takie projekty, które będą społęniały jednocześnie następujące warunki:

- warunek nr 1 - przyznana w 2006 r. decyzja o nadaniu statusu centrum integracji społęcznej,

- warunek nr 2 - rozpoczęta w 2006 r. działalność w zakresie reintegracji społęcznej i zawodowej.

 

Informacje o konkursie w wersji elektronicznej dostępne są w Wydziale Aktywnych Form Pomocy MPiPS (DPS-IV) pod adresem: andrzej.trzeciecki@mps.gov.pl

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie