2014-02-13

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020

Rolę instrumentów ekonomii społecznej w pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych, w partnerskich, oddolnych ruchach oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości Województwo Małopolskie dostrzegło i zaakcentowało już w 2007 roku wpisując przedsiębiorczość społeczną jako ważne narzędzie zapewniające konkurencyjność gospodarki regionu do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, ekonomia społeczna traktowana jest jako integralna część sektora gospodarczego, który powinien cechować się konkurencyjnością i zdolnością do zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej.

Ekonomia społeczna jest w tym dokumencie postrzegana jako temat horyzontalny, przechodzący na wskroś wielu dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturowego - wielopłaszczyznowo wpływający na rozwój społeczności lokalnych i regionu. W aspekcie finansowym zadaniem Planu jest koordynacja regionalnej polityki wobec ekonomii społecznej finansowanej z: funduszy strukturalnych, środków budżetu państwa oraz środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

pobierz: 

OKLADKA_wieloletni_plan_WWW


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie