2014-07-14

Trwają ogólnopolskie badania w OPS i PCPR

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza przedstawicieli OPS i PCPR do wzięcia udziału w 4 badaniach zainicjowanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zachęcamy kierujących jednostkami do wypełnienia formularzy, które znajdują w Centralnej Aplikacji Statystycznej w zakładce sprawozdania jednorazowe.

Projekt badawczy podzielony jest na dwie części. Aktualnie realizowana jest I część, składająca się z 3 badań ilościowych prowadzonych wśród dyrektorów/kierowników wybranych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie lub osób upoważnionych przez zarządzających tymi jednostkami:

•    „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”;

•    „Profilaktyka instytucjonalna”;

•   „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”.

CRZL informuje, iż zbieranie danych w ramach I części projektu – 3 ogólnopolskich badań ilościowych zostało wydłużone do 15.07.2014 r.

Zachęcamy kierujących jednostkami do wypełnienia formularzy, które znajdują w Centralnej Aplikacji Statystycznej w zakładce sprawozdania jednorazowe.

W II części przedsięwzięcia zaplanowane są badania jakościowe. Dotyczyć one będą następujących badań:

•    „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”,

•    „Kontrakt socjalny”

Uzyskane w badaniach informacje posłużą wyłącznie do celów badawczych i analiz statystycznych oraz zostaną opracowane w formie raportów: regionalnego i ogólnopolskiego.

Szczegółowych informacji o badaniu udziela Pani Anna Panasz, Kierownik projektu CRZL „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”:
tel.: 22 237 00 59, mail: anna.panasz@crzl.gov.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie