2015-04-24

Do 20 maja trwa nabór wniosków do II edycji projektu "Pierwszy dzwonek"!

Podkreślając jak istotną rolę w polityce rozwoju województwa małopolskiego odgrywa rodzina, a w szczególności podejmując wysiłki poprawy warunków życia i stwarzania możliwości rozwoju rodzin wielodzietnych, Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował drugą edycję projektu „Pierwszy dzwonek”.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Nabór wniosków o dotację dla Gmin w związku z realizacją wyżej wskazanego projektu trwa do dnia 20 maja 2015 r.

Wnioski o dotację należy złożyć w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro) lub przesłać na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. (Decyduje data wpływu wniosku o dotację do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego).


Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowy opis przebiegu postępowania związanego z realizacją projektu zawiera Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek”.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422-06-36 w. 21.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie