2015-05-12

Zmiany w Regulaminie projektu "Pierwszy dzwonek"

Informujemy, że w dniu 12.05.2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek".

Informujemy, że w dniu 12.05.2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.


Zgodnie z uchwałą w Regulaminie wprowadzone zostały następujące zmiany:

1)§ 4 ust. 3 Regulaminu otrzymał brzmienie:

„Deklarację może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełną lub ograniczoną władzą rodzicielską, lub opiekun prawny, z zastrzeżeniem ust. 5.”;

2) w załączniku nr 1 do Regulaminu pkt 8 oświadczeń zawartych w treści załącznika otrzymał brzmienie: "Nie jestem pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona".


W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.


Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas złożone do Państwa deklaracje uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" zachowują ważność, jako złożone zgodnie z obowiązującym wzorem. Prosimy o wprowadzenie nowego formularza "Deklaracji..." od dnia następującego po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotowej uchwały, tj. od dnia 13.05.2015 r. Informujemy również, że deklaracje zawierające oświadczenie w pkt. 8 w brzmieniu pierwotnym również będą uznawane, o ile oświadczenie z pkt. 8 będzie zgodne z prawdą (tzn. osoba dysponująca pełnią władzy rodzicielskiej może złożyć deklarację w dotychczasowym lub nowym brzmieniu, natomiast osoba o ograniczonej władzy rodzicielskiej może skorzystać tylko z deklaracji w nowym brzmieniu).


Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego wraz z nowym wzorem deklaracji


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie