2016-06-21

Konferencja ROLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE WSPARCIA OSÓB ZALEŻNYCH. WYZWANIA DEINSTYTUCJONALIZACJI

160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej, 2 mieszkania chronione, ponad tysiąc pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z wyższymi kompetencjami, zmodernizowane lub utworzone prawie 2 hektary terenów rekreacyjnych przy placówkach oraz ponad 4 tysiące sztuk sprzętu i wyposażenia zakupionego do ponad 50% małopolskich DPS-ów - to tylko część efektów realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których dyskutowano podczas konferencji pt. „Rola domów pomocy społecznej w systemie wsparcia osób zależnych. Wyzwania deinstytucjonalizacji”, która odbyła się 17 czerwca 2016 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, w Krakowie.

W konferencji podsumowującej projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” udział wzięli przedstawiciele małopolskich instytucji i placówek pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz środowiska akademickiego.

Gościem honorowym konferencji była Erika Placella reprezentująca Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, która dokonała uroczystego otwarcia konferencji wraz z Rafałem Barańskim – Zastępcą Dyrektora ROPS w Krakowie. „Dzisiejsza konferencja służyć ma podsumowaniu efektów projektu Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem. Chęć podsumowania dokonań minionych lat w dużym stopniu narzuca nam perspektywę - każe spojrzeć wstecz. Jednakże nasz pomysł na tę konferencję podsumowującą jest nieco inny. Chcemy podjąć próbę podsumowania tego co za nami, patrząc na wyzwania z jakimi będziemy musieli się zmierzyć w przyszłości, wykorzystując doświadczenia i efekty wypracowane w minionych latach w projekcie” - powiedział Rafał Barański otwierając konferencję.

W imieniu Wojewody Małopolskiego głos zabrał Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Jacek Kowalczyk, który zwrócił uwagę m.in. na skalę projektu i jego wpływ na funkcjonowanie wielu domów pomocy społecznej w Małopolsce. W pierwszej części konferencji prof. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) zaprezentował wybrane problemy w zakresie rozwoju opieki instytucjonalnej w Polsce, uwzględniając wyzwania jakie płyną ze zmian demograficznych dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Rola polityki spójności we wsparciu procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych była z kolei przedmiotem wystąpienia Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS Ministerstwa Rozwoju, Pani Doroty Bortnowskiej. Ostatnim wystąpieniem w pierwszej części konferencji była prezentacja efektów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przedstawiona przez Z-cę Dyrektora ROPS w Krakowie, Rafała Barańskiego. Do korzyści płynących z projektu prelegent zaliczył m.in. zmniejszenie kolejki osób przewlekle chorujących psychicznie oczekujących na przyjęcie do domów pomocy społecznej, rozszerzenie oferty tych placówek oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Druga część konferencji poświęcona została promocji dobrych praktyk w zakresie organizacji systemów wsparcia osób zależnych. Erika Placella, przedstawiła założenia strony szwajcarskiej dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz, na tym tle, efekty projektu „Pomocna dłoń pod bezpieczny dachem”, a dr hab. Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) zaprezentowała międzynarodowe doświadczenia w zakresie organizacji systemów wsparcia osób zależnych.

Następnie przedstawiciele domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, które brały udział w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpieczny dachem”, w osobach: Beaty Magiery, Dyrektor DPS, ul. Praska 25 w Krakowie, Anny Stefańskiej-Such, Zastępcy Dyrektora DPS, ul. Łanowa 41 w Krakowie, Mariusza Sajaka, Dyrektora DPS w Bobrku oraz Katarzyny Przednowek z Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie, ul. Naczelna 12, przedstawili zmiany, jakie dokonały się w kierowanych przez nich placówkach dzięki projektowi.

Renata Michalik, Dyrektor DPS im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, przedstawiła wystąpienie pt. „Dzienny Dom Pobytu w DPS im. Św. Brata Alberta w Tarnowie jako przykład wpisujących się w założenia deinstytucjonalizacji usług społecznych niestandardowych działań podejmowanych przez domy pomocy społecznej”. Konferencję zakończyło wręczenie pamiątkowych dyplomów dla Beneficjentów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Oprócz wysłuchania interesujących prelekcji, uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z wybranymi rozwiązaniami szwajcarskiego systemu opieki społecznej i rekomendacjami z wizyt studyjnych w Szwajcarii, zrealizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, a także odbycia indywidualnych konsultacji dotyczących superwizji pracowników DPS.

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpieczny dachem” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie