2017-03-23

Otwarty konkurs ofert na organizacje III Kongresu "Srebrna Małopolska"

W dniu 23 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 447/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska” oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).

W ramach konkursu przewiduje się zlecenie zadania z zakresu wspierania funkcjonowania osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 90 000 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w 2017 r., których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 maja 2017 r., a kończyć nie później niż 30 września 2017 r.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul. Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne w BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań na łączną kwotę 590 500 zł.


Do pobrania:

>>> Uchwała
>>> Regulamin konkursu
>>> Wymogi w zakresie realizacji zadania
>>> Wzór oferty
>>> Wzór umowy
>>> Wzór sprawozdania

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie