2017-11-09

Rozpoczęcie rekrutacji na seminaria poświęcone problematyce przemocy w rodzinie

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach:

1.    „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w praktyce”

Termin realizacji:

Grupa I: 7 grudnia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Grupa II: 14 grudnia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce: ARCHEION, Sala Rubinowa, ul. Św. Filipa 7 w Krakowie

Adresaci: przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych


2.    „Specyfika pracy Asystenta Rodziny w rodzinie zagrożonej i uwikłanej w przemoc”

Termin realizacji:

Grupa I: 29 listopada 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Grupa II: 13 grudnia 2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce: ARCHEION, Sala Rubinowa, ul. Św. Filipa 7 w Krakowie

Adresaci: przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, w szczególności asystenci rodzinyOsoby zainteresowane udziałem w seminariach proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wyłącznie na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl do dnia 20 listopada 2017 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane telefonicznie.

 Udział w seminariach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.


>>> Tematyka seminariów oraz informacja o prowadzących seminaria

>>> Regulamin uczestnictwa w seminariach

>>> Formularz zgłoszeniowy

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie